ܒܚܕܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܩܘܒܠܠܢ ܠܚܒܪܐ ܡܚܕܝܢܐ  ܕܚܡܫܐ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܝܗܘܘ ܡܢ ܩܕܝܡܝ ܗܕܡ̈ܐ ܟܫܝܪ̈ܐ ܘܛܢܢ̈ܐ ܕܓܘܕܐ ܕܡܙܡܪ̈ܢܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ،ܠܟܐ ܕܥܘܡܪܢ ܒܐܘܪܡܝ ܘܐܕܝܐ ܒܚܝܐ ܝܢܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܠܘܤ ܐܢܓܠܤ ܒܐܬܪܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܝܪܝܟܐ ، ܘܗܪ ܐܕܝܐ ܒܐܗܐ ܫܒܝܠܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ ܝܢܐ. ܒܚܕ ܙܘܝܚܐ ܡܛܘܟܣܐ ܘܫܦܝܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 28 ܒܚܙܝܪܢ ܒܝܕ ܚܣܝܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܣܪܗܕ ܓ̮ܡܘ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܡܥܪܒܐ ܕܐܡܝܪܝܟܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܦܘܠܘܤ ܗܘܝܠܗܘܢ ܚܕ ܡܢܝ ܫܡܫܐ ܗܘܦܕܝܩܢܐ ܘܐܪܒܥܐ ܐ̄ܚܪ̄̈ܢܐ ܩܪ̈ܘܝܬܐ ݂ ܟܕ ܒܪ̈ܘܟܐ ܝܘܚ ܩܬ̈ܝ ܐܗܐ ܐܝܩܪܐ ܥܕܬܢܝܐ ܒܛܠܒܐ ܝܘܚ ܩܬ̈ܝ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܛܝܒܘ̈ܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܀

ܐ ܐܘܒܠܝܕ ܕܘܡܢ ، ܗܘܦܕܝܩܢܐ

ܒ -  ܐܝܠܒܪܬ ܕܘܡܢ ، ܩܪܝܢܬܐ

ܓ ܟܪܠܝܢ ܚܕܒܫܒܐ ܕܘܡܢ ، ܩܪܝܢܬܐ

ܕ ܘܝܪܘܢܝܟܐ ܫܝܢܘ ، ܩܪܝܢܬܐ

ܗ ܫ̮ܟܠܝܢ ܕܘܘܕܝ ، ܩܪܝܢܬܐ