ܥܐܕܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ

ܥܐܕܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܝܠܗ ܚܕ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܓܘܪܐ ܒܥܕܬܢ ܡܕܢܚܝܬܐ ܒܗܝ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܝܠܗ ܫܬܐܣܢܐ ܕܐܗܐ ܥܕܬܐ ܘ ܝܠ݂ܗ ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܕܬܢ

ܟܠܢ ܟܐ ܝܕܥܚ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܡܪܢ . ܐܝܟ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܟܬܒܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܨܠܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܟܠܝ̈ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܒܘܙܒܩܠܘܢ ܩܐ ܡܟܪܙܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ، ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܝ ܐ̄ܙܠܗ ܠܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ، ܘܦܫܠܗ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܒܐܘܪܫܠܡ .

 ܚܕ ܡܢ ܝܘܡܢ̈ܐ ܚܕܟܡܐ ܐ̄ܢܫܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܛܥܘܝܐ ܝܢܐ ܒܬܪ ܚܕ ܐܪܕܟܠܐ ܘܒܢܐ ܩܐ ܕܫܩܠܝܠܗ ܘܠܒܠܝ ܠܗ ܠܗܘܢܕܘܣܬܢ ܩܐ ܕܒܢܐ ܚܕ ܩܨܪܐ ܓܘܪܐ ܩܐ ܡܠܟܝ ܘܒܬܦܩܐ ܝܢܐ ܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ  ܘܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ ܒܫܩܠܐ ܝܠܗ ܠܟܤ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ . ܗܘ ܦܪܨܘܦܐ ܐܡܪܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܪܝܓܐ ܘܥܒܕܐ ܕܝܝ ܝܠܗ. ܝܠܗ ܚܕ ܒܢܐ ܪܒܐ ܪܫܝܐ . ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܦܪܡܘܝܐ ܝܠܗ ܕܐܗܐ ܡܪܢ ܝܠܗ . ܘܒܩܛܥܐ ܝܠܗ ܥܡܝ ܥܣܪܝܢ ܙܘ̈ܘܐ ، ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܠܐ ܒܥܐ ܝܗܘܐ ܐܗܐ ܫܘܓܠܐ ܐܝܢܐ ܡܪܢ ܐ̄ܡܪܗ ܩܬܗ ؛ ܩܐ ܕܝܝ ܙܘܒܢܘܢ ܒܬܠܬܝܢ ܙܘ̈ܙܐ   ܘܐܕܝܐ ܥܕܢܐ ܝܠܗ ܕܡܟܪܙܬ ܒܗܘ ܐܬܪܐ ܘܓܪܫܬ ܪܒܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܐܒܕܝܢܝ̈ܐ، ܘܗܕܟܐ ܟܕ ܒܐܙܠܐ ܠܗܘܢܘܣܬܢ ܡܘܟܪܙܠܗ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܒܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܫܒܩܠܗ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܡܪܝ ܐܕܝ ܒܫܘܦܘܗܝ ܕܡܓܡܪ ܐܗܐ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ .

 ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܡܛܝܠܗ ܠܗܢܕܘ ܘܫܘܪܝܠܗ ܒܡܟܪܙܬܐ ܘܡܥܡܕܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܗܘܡܢܘܢ ܒܡܫܝܚܐ . ܘܩܘܒܠܠܗ ܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܗܪ ܒܗܘ ܐܬܪܐ ܕܗܢܕܘ̈ܝܐ .

 

ܘܥܕܬܢ ܡܕܢܚܝܬܐ ܒܕܒܩܐ ܝܠܗ̇ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܘܒܛܠܒܐ  ܝܠܗ ܡܢ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܡܫܦܟ ܒܘܪ̈ܟܬܘܗܝ ܥܠ ܝܠܕ̄ܘ̈ܗܝ ܘܒܢܬܘ̈ܗܝ . ܕܐܙܠ̄ܝ  ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܡܟܪ̈ܙܝ ܒܚܝܘܬܝ ܗܡܙܡܢ̈ܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ  ܩܕܝܫܐ .

ܘܗܕܟܐ ܥܕܬܢ ܡܕܢܚܝܬܐ ܣܘܢܣܠܬܐ ܒܝܘܒܠܐ ܕܣܡܝܕܐ ܩܕܝܫܐ ܘܗܠ ܐܕܝܘܡ ܠܐ ܦܠܛܠܗ̇ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܐ ܘܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܩܘܒܠܠܗ̇ ܡܢ ܫܠܝܚ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ .

ܘܟܕ ܒܫܩܠܐ ܝܘܚ ܐܗܐ ܦܘܪܣܬ ܒܪܘܟܐ ܝܘܚ ܐܗܐ ܥܐܕܐ ܒܪܝܟܐ ܘܩܕܝܫܐ ܩܐ ܟܠܝ̈ ܝ̈ܠܕ̄ܐ  ܘܒܢ̈ܬ̈ܐ ܕܐܗܐ ܥܕܬܐ ، ܥܕܬܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܘܩܕܝܫ̈ܐ ، ܒܦܪܝܫܘܬܐ ܩܐ ܒܒܢ ܙܗܝܐ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܟܪܕܝܢܐܠ ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܓ ܕܠܝ ܝܬܝܒܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܣܠܝܩ ܘܩܛܝܣܦܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܒܒܠ ܀