ܫܢܬܐ ܦܘܠܘܣܝܬܐ ܓܘ ܐܘܪܡܝܼ

    ܫܢܬܐ ܦܘܠܘܣܝܬܐ ܕܝܗܘܐ ܫܘܪܝܬܐ ܡܢ 29 ܚܙܝܪܢ 2008 ܘܦܪܩܐ ܗܘܐ 28 ܒܚܙܝܪܢ 2009 ܐܦ ܐܚܢܢ ܙܐ ܡܙܘܝܚܠܢ ܐܗܐ ܫܢܬܐ  ܘܒܝܘܡܐ 28 ܒܚܙܝܪܢ 2009 ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܚܕ ܚܘܪܙܐ ܡܪܐ ܕܟܟܪ̈ܐ ܒܡܛܝܒܘܬܐ ܘܫܘܬܦܬܐ ܕܚܣܝܘܬܗ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܪܡܝ ܘܣܠܡܤ ܥܡ ܟܗܢ̈ܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܘܣܝܥ̈ܬܐ ܕܥܘܡܪܐ ܘܐܝܟ 120 ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܒܐܘܢܐ ܕܩܬܘ̈ܠܝܩܝܐ ܕܐܘܪܡܝ. ܒܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܬܪܝܢ ܗܡܙܡܢ̈ܐ ܐ ــ ܡܝܩܪܐ ܩܫܝܫܐ ܬܐܘܡܐ ܫܝܢܘ ܒ ــ ܡܝܩܪܐ ܩܫܝܫܐ ܗܘܪܡܙ ܐܨܠܢܝ

ܡܝܩܪܬܐ ܪܒܝ ܘܠܢܬܝܢ ܒܟܘܙܝ ܝܗܘܐ ܡܚܕܪܢܬܐ ܕܐܗܐ ܚܘܪܙܐ ܘ ܒܡܡܠܘܗ̇ ܫܦܝܪܐ ܘܣܩܝܠܐ ܗܘܡܙܡܠܗ̇ ܟܠܢܐܝܬ ܥܠ ܟܫܝܪܟܬܐ ܕܡܪܝ ܦܘܠܘܤ ܘܚܘܒܘܗܝ ܩܐ ܡܫܝܚܐ ܘܛܠܒܠܗ̇ ܡܢ ܩܫܝܫܐ ܬܐܘܡܐ ܕܡܩܪܒ ܡܡܠܘܗܝ.

ܡܡܠܐ ܩܕܡܝܐ

   ܡܝܩܪܐ ܩܫܝܫܐ ܬܐܘܡܐ ܫܝܢܘ  ܗܘܡܙܡܠܗ ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܕܡܪܝ ܦܘܠܘܤ ܘܬܠܬܐ ܚܙܘ̈ܩܝܐ ܕܥܒܕܝܠܗ ܘܟܬܒܬܐ ܕܐܓܪ̈ܝܬܘܗܝ . ܒܟܪܝܘܬܐ ܒܟܬܒܐ ܝܘܚ ܠܐܗܐ ܡܡܠܐ ؛

    ܫܐܘܠ ܐܘ ܦܘܠܘܤ ܩܘܪ̈ܒܒܐ ܕܫܢܬܐ 10 ܕܗܘܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗܘܝܠܗ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܛܪܣܘܤ ܒܚܕ ܒܝܬܐ ܝܗܘܕܝܐ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ، ܬܠܡܝܕܐ ܕܡܠܦܢܐ ܓܘܪܐ ܓܡܠܐܝܠ ،  ܟܐ ܦܠܚ ܗܘܐ ܒܙܩܪܬܐ ܕܟ̮ܕܪ̈ܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܝܗܘܐ ܦܪܝܫܐ . ܘܪܒܐ ܥܘܓ̮ܙܠܗ ܩܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܘܒܐܘܪܚܐ ܕܕܪܡܣܘܩ ܦܫܠܗ ܚܙܝܐ ܩܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܒܐܡܪܐ ܫܐܘܠ ܫܐܘܠ ܩܐ ܡܘܕܝ ܒܩܛܠܝ ܝܘܬ ؟  ܫܐܘܠ ܒܦܫܡܐ ܝܠܗ ܘܒܗܘܝܐ ܡܫܝܚܝܐ ܘܡܟܪܙܢܐ ܕܗܡܙܡܢ ܕܡܫܝܚܐ ܟܕ ܩܛܥܠܘܢ ܠܪܫܘܗܝ ܒܪܗܘܡܐ ܡܕܝܢܬܐ ܫܢܬܐ 67 ܘܒܗܘܝܐ ܝܠܗ ܣܗܕܐ ܘܩܕܝܫܐ .

   ܐܓܪ̈ܝܬܐ ܕܝܠܗ ܟܬܝܒܝ ؛

ܐܓܪܝܬܐ ܩܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ، ܟܬܝܒܐ ܠܗ ܒܫܢܬܐ 57 ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܘܪܢܬܘܤ؛ ܘܡܠܘܐܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܟܐܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܐ ܟܠܝ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܝܠܗ ܐܚܟ̮ܝ ܒܝܕ ܡܫܝܚܐ

 ܩܕܡܝܬܐ ܩܐ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ،  ܟܬܝܒܐ ܠܗ ܒܫܢܬܐ 55 ܡܢ ܐܦܣܘܤ ܒܘܬ ܚܝܘܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܚܕ ܡܫܝܚܝܐ

ܬܪܝܢܝܬܐ ܩܐ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ، ܟܬܝܒܐ ܠܗ ܒܫܢܬܐ 55 ܡܢ ܡܩܕܘܢܝܐ   ܒܘܬ ܡܪܥܫܬܐ ܒܘܬ ܪ̈ܒܝܝܐ ܡܚܠܛܢ̈ܐ ܥܡ ܐܘܠܨܢܐ ܘܓ̮ܦܐ̈ ܕܓܪܝܫܝܠܗ ܒܘܬ ܡܟܪܙܬܐ ܕܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ  

ܩܐ ܓܠܛܝ̈ܐ ، ܦܫܠܗ̇ ܟܬܒܬܐ ܒܫܢܬܐ 57 ܡܢ ܪܗܘܡܐ. ܡܠܘܐܐ ܕܐܗܐ ܐܓܪܬܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܦܘܪܩܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܐܗܐ ܦܘܪܩܢܐ ܝܠܗ ܦܝܫܟܫ ܕܐܠܗܐ. ܦܘܪܩܢܐ ܠܐ ܐܬܗ ܒܝܕ ܡܦܠܚܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܐܝܢܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ

ܩܕܡܝܬܐ ܘܬܪܝܢܝܬܐ ܩܐ ܬܣܠܘܢܝܩܝ̈ܐ ؛ ܦܫܠܘܢ ܟܬܝܒ̈ܐ ܚܕܐ ܒܬܪ ܐ̄ܚܪ̈ܬܐ  ܒܫܢܬܐ 51 ܡܢ ܬܣܠܘܢܝܩܐ ܘ ܡܠܘܐܝ̈ ܝܠܗ ܥܠ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܥܣܩܘ̈ܬܐ ܕܓܪܫܠܗ ܒܘܬ ܚܛܪ ܡܫܝܚܐ ܩܐ ܕܗܘܐ ܚܫܝܚܐ ܕܩܒܠ ܐܓܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ .

ܩܐ ܐܦܣܝ̈ܐ  ܒܫܢܬܐ 60 ܡܢ ܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ ܕܪܗܘܡܐ ܦܫܠܗ̇ ܟܬܒܬܐ

ܩܐ ܦܝܠܝܦܣܝ̈ܐ ܒܫܢܬܐ 60 ܡܢ ܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ ܕܪܗܘܡܐ ܦܫܠܗ̇ ܟܬܒܬܐ ܒܛܥܢܐ ܝܠܗ ܡܢܬܐ ܡܢ ܐ̄ܢܫܐ ܕܦܝܠܝܦܣܝ̈ܐ ܕܐܝܢܐ ܟܠܝ̈ܐ ܒܗܝܡܢܬܐ ܩܕ̄ܡ ܥܣܩܘ̈ܬܐ ܘܥܘܩܢ̈ܐ

ܩܐ ܩܘܠܣܝ̈ܐ ، ܒܫܢܬܐ 60 ܡܢ ܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ ܕܪܗܘܡܐ ܦܫܠܗ̇ ܟܬܒܬܐ

ܩܕܡܝܬܐ ܘܬܪܝܢܝܬܐ ܩܐ ܛܝܡܬܐܘܤ ܡܢ ܐܦܣܘܤ ܦܫܠܗ̇ ܡܬܒܬܐ  ܒܫܢܬܐ 63 ܗܠ 65

ܩܐ ܛܛܘܤ ، ܦܫܠܗ̇ ܟܬܒܬܐ ܐܗܐ ܐܓܪܬܐ ܒܫܢܬܐ 65

ܩܐ ܦܝܠܡܘܢ ܦܫܠܗ̇ ܟܬܒܬܐ ܐܗܐ ܐܓܪܬܐ ܒܫܢܬܐ 60 ، ܦܝܠܡܘܢ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܝܗܘܐ ܡܪܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܒܕ̈ܐ ، ܡܪܝ ܦܘܠܘܤ ܒܐܡܪܐ ܝܠܗ ܩܬܘܗܝ ؛ ܟܠܢ ܚܕ ܝܘܚ ܡܪ̈ܘܬܐ ܐܘ ܥܒܕ̈ܐ ܘܠܝܬ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܒܝܢܬ ܐܘܪܙܐ ܘ ܢܩܒܐ ܒܝܢܬ ܐ̄ܚܪܐ  ܘܥܒܕܐ .