ܚܕܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܕܩܝܜܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܩܦܠܐܘܢ 9 ܡܢܝܢܐ 1 ܗܠ 38

 

ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܸܐ ܗܲܪ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܸܐ ܕܡܵܪܲܢ ܙܸܐ ܟܸܐ ܚܵܫܒ̣ܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܩܵܐܕ ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܥܸܐ ܘ ܥܵܘܩܵܢܸܐ ܟܸܐ ܬܵܦܩܝܼ ܒܝܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܕ̄ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܕܬܵܡܒܵܐ ܕܚܜܝܼܬܵܐ.

ܐܝܼܢܵܐ ܕܲܐܟ̣ܝܼ ܟܸܐ ܡܵܨܸܐ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܕ̄ܡ ܐܵܬܸܐ ܠܕܘ̣ܢܝܸܐ ܥܵܒ̣ܸܕ ܚܜܝܼܬܵܐ. ܒܘ̣ܬ ܕܐܵܗܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܸܐ ܒܸܚܫܵܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘܵܘ ܕܡܘ̣ܡܟܸܢ ܐܲܒ̣ܵܗܸܐ ܗܵܘܝܼ ܥܒ̣ܝܼܕܸܐ ܚܜܝ̣ܬܵܐ.

ܓܵܘ ܟܬܵܒ̣ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܣܸܦܪܵܐ ܕܡܲܦܩܵܦܵܐ 5/20 ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܟܬܝܼܒ̣ܬܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܜܲܢܵܢܵܐ ܣܲܚܒܸܪܵܢܵܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܸܐ ܥܲܠ ܒܢܘ̣ܢܸܐ ܥܲܠ ܬܠܵܬܵܐ ܘ ܐܲܪܒܥܵܐ ܕܵܘܪܸܐ ܠܣܵܢܝܵܢܝܼ. ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܩܵܐܕ ܬܵܡܒܸܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܸܐ ܒܢܘ̣ܢܸܐ ܒܸܕ ܓܵܪܫܝܼܠܘ̇ܢ.

ܐܵܗܵܐ ܚܕܵܐ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܐܲܝܓܵܐ.

ܐܝܼܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܬܲܢܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܠܵܐ ܜܵܥܝܼܬܘ̇ܢ ܒܵܬ̄ܪ ܣܵܒܵܒ ܕܣܸܡܝܘ̣ܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܒܚܜܝܼܬܵܐ ܕܓܵܢܘ̣ܗܝ ܘ ܠܵܐ ܒܚܜܝܼܬܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܘ̣ܗܝ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܘ̣ܫ ܙܵܘܕܵܐ ܚܫܘ̣ܒ̣ܘ̇ܢ ܒܘ̣ܬ ܕܝܼܘ̇ܗ̇ ܕܢܝܼܲܬܘ̇ܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ܠܡܲܚܙܘ̣ܝܸܐ ܠܚܲܝܠܵܐ ܘ ܠܫܵܦܵܩܲܬ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.

ܡ̣ܢ ܟܬܵܒ̣ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܒܸܠܝܵܦܵܐ ܝܘܲܚ. ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܫܒ̣ܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܕܥܵܘܩܵܢܸܐ ܘ ܓ̰ܘ̣ܪܵܒܸܐ ܬܵܦܩܝܼ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܩܵܐܕ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܡܲܚܙܸܐ ܩܵܬܸܗ ܠܚܲܝܠܸܗ ܘ ܠܚܸܩܪܸܗ.

ܗܲܪ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܡܵܪܝ ܦܵܘܠܘ̇ܣ ܓܵܘ ܐܝܼܓܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܪܘ̇ܡܵܝܸܐ 28/8 ܬܲܢܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܓܵܘ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܬܲܚܡܘ̣ܢܸܐ ܝܠܸܗ ܒܘ̣ܬ ܝܘ̣ܬܪܵܢܵܐ ܕܝܼܲܢ: ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܥܕܵܢܵܐ ܚܸܕܝܘ̣ܬܵܐ ܘ ܒܘ̣ܣܵܡܵܐ ܘ ܚܘ̣ܠܡܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܩܲܫܝܘ̣ܬܵܐ ܘ ܥܵܘܩܵܢܸܐ ܘ ܚܲܫܵܐ ܘ ܡܵܘܬܵܐ.

ܗܲܪ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܬܲܚܡܘ̣ܢܸܐ ܝܠܸܗ ܒܘ̣ܬ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘ̣ܬܵܐ ܕܦܲܓܪܲܢ ܘ ܪܘ̣ܚܲܢ ܒܘ̣ܬ ܐܟ̣ܵܠܬܲܢ ܘ ܠܒ̣ܝܼܫܬܲܢ ܘ ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ ܒܸܥܒ̣ܵܕܵܐ ܝܘܲܚ.

ܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܒܸܫܒ̣ܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܕܬܵܦܩܝܼ ܒܝܼܲܢ ܥܵܘܩܵܢܸ̈ܐ ܘ ܩܲܫܝܘ̣ܬܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܘ̣ܬ ܝܘ̣ܬܪܵܢܵܐ ܘ ܟܡܝܼܠܘ̣ܬܵܐ ܘ ܓܲܪܘܲܣܬܵܐ ܕܪܘ̣ܚܵܢܵܝܘ̣ܬܲܢ ܘ ܦܲܪܨܘ̇ܦܵܝܘ̣ܬܲܢ ܝܼܠܵܗ̇.

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܥܵܘܩܵܢܸܐ ܘ ܩܲܫܝܘ̣ܬܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܲܢ ܟܸܐ ܦܵܝܫܵܐ ܓ̰ܘ̣ܪܸܒܬܵܐ ܘ ܚܘ̣ܠܸܢܬܵܐ. ܒܡܸܨܥܵܝܵܐ ܕܥܵܘܩܵܢܸܐ ܦܪܝܼܫܸܐ ܘ ܩܲܫܝܘ̣ܬܵܐ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܐܲܟ̣ ܚܲܕ̄ ܒܵܒܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܬܲܥܠܘ̣ܡܸܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܝܵܠܘ̣ܗܝ ܩܵܐܕ ܚܵܝܘ̣ܬܵܝ ܡܲܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܸܐܢܘ̣ܬܵܐ ܘ ܕܲܟ̣ܝܘ̣ܬܵܐ ܕܡܵܨܝ̣ ܫܲܪܸܟܝܼ ܓܵܘ ܩܲܕܝܼܫܘ̣ܬܸܗ.

ܒܲܣ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܐܵܗܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܵܘܝܼ ܗܘܵܐ ܣܸܡܝܵܐ ܡܘ̣ܡܟܸܢ ܠܵܐ ܡܲܫܟ̰ܸܟ̣ ܗ̄ܘܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼ ܗ̄ܘܵܐ ܠܡܫܝܼܚܵܐ.

ܐܝܼܡܲܢ ܕܓ̰ܘ̣ܢܓ̰ܵܪܸܐ ܘ ܩܲܫܝܘ̣ܬܵܐ ܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܒܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗܸܝܟ̰ ܥܕܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܲܚܡܸܢܲܚ ܩܵܐܕ ܝܼܠܵܗ ܒܘ̣ܬ ܚܜܝܼܬܸܗ. ܗ̇ܝ ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵܐ ܟܠܲܢ ܚܲܜܵܝܸܐ ܝܘܲܚ ܘ ܚܫܝܼܚܸܐ ܕܬܲܥܠܲܡܬܵܐ ܘ ܕܬܪܸܝܢ ܐܲܚܢܲܢ ܠܸܐ ܡܵܨܲܚ ܝܵܕܥܲܚ ܩܵܡܘ̣ܕܝܼ ܘ ܒܘ̣ܬ ܐܸܢܝܼ ܥܸܠܬܵܐ ܥܵܘܩܵܢܸܐ ܘ ܓ̰ܘ̣ܢܓ̰ܵܪܸܐ ܟܸܐ ܬܵܦܩܝܼ ܒܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ.

ܒܲܣܲܡܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܣܸܡܝܵܐ ܡܲܥܒ̣ܘ̣ܕܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܒܵܪܝܼ ܕܘ̣ܪܵܫܸܐ ܒܸܝܠ ܫܒ̣ܵܒ̣ܘ̣ܗܝ ܘ ܥܲܓ̰ܒܝܼ ܚܵܙܝܵܢܸܐ. ܘ ܐܝܼܡܲܢ ܙܸܐ ܕܒܲܩܘ̣ܪܸܐ ܝܢܵܐ ܡܸܢܸܗ ܕܲܐܟ̣ܝܼ ܦܝܼܫܠܘ̇ܟ̣ ܒܣܝܼܡܵܐ ܓ̰ܘ̣ܘܸܒܠܸܗ: ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܫܸܡܸܗ ܝܼܫܘ̇ܥ ܥܒ̣ܝܼܕܠܸܗ ܜܝܼܢܵܐ ܘ ܡܘ̣ܬܸܒ̣ܠܸܗ ܥܲܠ ܥܲܝܢܝܼ ܘ ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܸܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܪܝܼܫܸܐ ܒܲܩܘ̣ܪܸܐ ܝܢܵܐ ܡܸܢܸܗ: ܡܵܢܝܼ ܝܼܠܸܗ ܗ̇ܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵܐ ܒܕܵܥܝܘ̣ܗܝ ܠܸܗ ܝܼܫܘ̇ܥ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ: ܒܵܬ̄ܪ ܗܵܕܵܐ ܬܲܢܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܕܚܲܕ̄ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܘ ܐܚܵܪܵܝܬܵܐ ܩܵܐܕ ܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܒܝܼܫܘ̇ܥ ܕܠܸܐ ܝܵܕܥܝܼ ܗ̄ܘܵܐ ܠܸܗ ܡܵܘܕܘܼܝܸܐ ܝܠܸܗ ܕܗ̇ܘ ܝܼܠܸܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘ ܒܸܣܓ̣ܵܕܵܐ ܝܠܸܗ ܐܸܠܸܗ.

ܚܲܕ̄ ܡ̣ܢ ܦܠܵܜܸܐ ܕܐܵܗܵܐ ܗܲܩܝܲܬ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇:

ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܒܝܼ ܕܗ̇ܘ ܒܲܗܪܘ̣ܗܝ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܓܸܠܝܸܐ ܚܜܝܼܵܬܲܢ ܘ ܒܲܗܪܘ̣ܢܸܐ ܝܢܵܐ ܚܘ̣ܫܵܒ̣ܸܐ ܕܠܸܒܵܘܵܬܲܢ. ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܕܝܼܢܵܐ ܩܵܕ̄ܡ ܕܐܵܗܵܐ ܒܲܗܪܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܗ̇ܘ ܕܗܲܡܸܝܢ ܠܸܐ ܦܵܐܸܫ ܕܝܼܢܵܐ.

ܣܵܒܵܒ ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܒܬܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܠܕܘ̣ܢܝܸܐ ܪܘ̣ܚܵܢܵܐܝܼܬ ܣܸܡܝܵܐ ܝܠܸܗ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܐ̄ܬܸܠܸܗ ܩܵܐܕ ܕܟܠܲܝ ܒܢܲܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗܵܘܸܐܠܘ̇ܢ ܪܘ̣ܚܵܢܵܝܘ̣ܬܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܐ. ܟܠ ܡܲܢ ܕܩܲܒܸܠܸܗ ܒܸܕ ܦܲܪܸܩ: ܟܠ ܡܲܢ ܕܠܵܐ ܩܲܒܸܠܸܗ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܣܸܡܝܵܐ ܘ ܠܸܐ ܦܵܐܸܫ ܦܪܝܼܩܵܐ.

ܓܵܘ ܚܘ̣ܬܵܡܵܐ ܠܵܙܸܡ ܝܵܕܥܲܚ ܩܵܐ ܕܵܝܥܬܵܐ ܕܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܣܢܝܼܩܸܐ ܝܘܲܚ ܕܪܸܥܫܲܚ ܠܙܲܒܘ̣ܢܘ̣ܬܵܐ ܘ ܠܣܸܡܝܘ̣ܬܵܐ ܕܪܘ̣ܚܵܢܵܝܘ̣ܬܲܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܒܲܗܪܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܕ ܙܵܪܸܩ ܒܠܸܒܵܘܵܬܲܢ. ܐܡܝܢ .  

 

ܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡ̣ܢ ܩܫ.ܬܐܘܡܐ ܫܝܼܢܘ