ܚܕܒܫܒܐ ܙ ܕܫܠܝܼܚ̈ܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ ܩܦܠܐܘܢ 13 ܡܢܝܢܐ 22 ܗܠ 30

ܪܵܒܵܐ ܚܲܕ̄ܟ̰ܵܐ ܒܕܵܥܝܘ̣ܗܝ ܗ̄ܘܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܦܵܪܘ̇ܩܵܐ ܕܒܢ̈ܲܝ ܐ̄ܢܵܫܵܐ.

ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܐܸܘܲܢܓܵܠܝܼܘ̇ܢ ܕܐܸܕܝܘ̇ܡ: ܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܵܐ ܒܲܩܘ̣ܪܸܐ ܝܠܸܗ ܡܸܢܸܗ: ܚܲܕ̄ܟ̰ܵܐ ܝܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܚܲܝܝܼ ܝܲܢ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܩܸܐ. ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܓ̰ܘ̣ܘܸܒܠܸܗ ܠܒܘ̣ܩܵܪܸܗ: ܐܝܼܢܵܐ ܐ̄ܡܸܪܸܐ ܚܠܘ̣ܨܘ̇ܢ ܠܥܒ̣ܵܪܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܥܝܼܩܵܐ. ܡܲܥܢܵܝܘ̇ܗ̇ ܝܠܵܗ̇ ܠܵܐ ܒܲܩܪܝܼܬܘ̇ܢ ܟܡܵܐ ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܩܸܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܲܩܪܘ̇ܢ ܡ̣ܢ ܓܵܢܵܘܟ̣ܘ̇ܢ: ܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܸܢ ܦܪܝܼܩܵܐ ܝܲܢ ܠܵܐ؟ ܠܵܐ ܥܒ̣ܘ̣ܕܘ̇ܢ ܚܸܫܵܐ ܒܘ̣ܬ ܦܘ̣ܪܩܵܢܵܐ ܕܐ̄ܚܸܪ̈ܢܸܐ: ܬܲܚܡܸܢܘ̇ܢ ܕܓܵܢܘܟ̣ܘ̇ܢ ܡܸܨܝܸܐ ܝܬܘ̇ܢ ܕܥܵܒ̣ܪܝܼܬܘ̇ܢ ܡ̣ܢ ܕܗ̇ܘ ܬܲܪܥܵܐ.

ܠܲܐܟ̣ܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ: ܓܵܘ ܐܲܢܸ̈ܐ ܚܲܝܸ̈ܐ ܐܝܼܬ ܬܪܸܝܢ ܐܘ̣ܪ̈ܚܵܬܸܐ. ܚܕܵܐ ܦܬܝܼܬܵܐ ܘ ܗܵܣܵܢܵܝܝܼ ܘ ܕܘ̣ܙ: ܩܵܐܕ ܒܦܲܫܲܡܬܵܐ، ܪܵܒܵܐ ܐ̄ܢܵܫܸ̈ܐ ܡܲܚܫܘ̣ܚܸܐ ܝܢܵܐ ܕܐܵܙܠ̄ܝܼ ܒܝܼܘ̇ܗ̇.

ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܬܪܸܝܢ: ܪܵܒܵܐ ܥܝܼܩܬܵܐ ܘ ܠܵܐ ܕܘ̣ܙ ܘ ܡܠܝܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܟ̰ܵܬܘ̣ܢܝ̈ܵܬܸܐ. ܪܵܒܵܐ ܚܲܕ̄ܟ̰ܵܐ ܝܢܵܐ ܐܵܙܵܠ̄ܢܸ̈ܐ ܒܐܵܗܵܐ ܐܘ̣ܪܚܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܵܪܲܢ ܒܸܐܡܵܪܸܐ ܝܠܸܗ: ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘ̇ܢ ܠܸܐܬܵܝܵܐ ܒܵܬ̄ܪܝܼ: ܠܵܙܸܡ ܡ̣ܢ ܕܐܵܗܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܥܵܒ̣ܪܝܼܬܘ̇ܢ. ܪ̄ܚܵܫܬܵܐ ܒܵܬ̄ܪ ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܙܸܡ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܟܵܦܪܲܚ ܒܓܵܢܲܢ ܘ ܥܲܝܢ̈ܲܢ ܠܵܐ ܬܵܠܲܚ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܐܵܗܵܐ ܕܘ̣ܢܝܸܐ ܥܵܒ̣ܪܲܢܬܵܐ. ܠܵܐܡܲܢܫܲܚ ܕܟܠ ܚܲܕ̄ ܡܸܢܲܢ، ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܢܲܦ̮ܘܫܘ̣ܗܝ ܒܸܕ ܬܵܦܸܩ ܒܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܕܐܘ̣ܪܚܵܐ ܦܬܝܼܬܵܐ ܓܘ̣ܒܝܘ̇ܗ̇ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܵܝ̈: ܟܲܪܬܵܐ (ܜܲܥܢܵܐ) ܝܲܩܘ̣ܪܬܵܐ ܕܚܜܝܼܬܵܐ ܘ ܚܸܫܵܐ ܘ ܙܕܘ̣ܥܬܵܐ ܜܥܝܼܢܸܐ ܝܢܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܐ̄ܙܵܠܵܐ ܝܢܵܐ ܒܐܘ̣ܪܚܵܐ ܥܝܼܩܬܵܐ: ܠܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܟܲܪܬܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܟܲܪܬܵܝ̈ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܜܥܝܼܢܘ̇ܗ̇ ܠܸܗ.

ܐܵܢܝܼ ܟܦܝܼܪܸܐ ܝܢܵܐ ܒܓܵܢܵܝ̈ ܘ ܜܥܝܼܢܸܐ ܝܼܢܵܐ ܠܙܩܝܼܦܵܐ ܕܚܵܝܵܝ̈. ܠܵܙܸܡ ܝܵܕܥܲܚ ܠܒ̣ܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܕܲܪܘܵܙܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐܘ̣ܪܚܵܐ: ܓܵܪܵܓ ܫܲܠܚܲܚ ܠܒܵܪܢܵܫܲܢ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܘ ܫܵܒ̣ܩܲܚ ܠܩܲܕܝܼܡܘ̣ܬܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘ ܟܢܝܼܟ̣ܘ̣ܬܵܐ ܘ ܥܘ̣ܬܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܘ̣ܢܝܸܐ: ܟܠܵܝ̈ ܡܲܚܲܚ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܙܩܝܼܦܵܐ. ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܣܵܜܵܢܵܐ ܒܸܕ ܕܵܪܸܐ ܩܵܕ̄ܡ ܐܲܩܠ̈ܲܢ ܪܵܒܵܐ ܦܘ̣ܪ̈ܓܵܠܸܐ ܘ ܓ̰ܘ̣ܪ̈ܵܒܸܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܦܪܵܩܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܚܲܝܸ̈ܐ ܕܠܐܵܒܵܕ ܝܼܢܵܐ. ܠܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܵܠܝܲܢܬܵܐ ܕܐܲܚܟ̰ܝܼ: ܫܲܡܥܲܚ ܠܗܸܡܸܙܡܵܢܸ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪܸ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ: ܐܸܠܵܐ ܩܲܒܠܲܚ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܘ ܬܲܡܸܡܲܚ ܠܗ̄ܘ̇ܢ: ܟܡܵܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܥܕܵܢܵܐ ܬܲܘܸܒܲܚ ܘ ܗܲܡܸܢܲܚ: ܘ ܐܸܢ ܠܵܐ ܒܸܕ ܐܵܬܝܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܒܸܕ ܐܵܬܸܐ ܡܵܪܲܢ ܘ ܕܵܒ̣ܸܪ ܬܲܪܥܵܐ.

ܜܵܠܒܲܚ ܡ̣ܢ ܝܼܫܘ̇ܥ ܦܵܪܘ̇ܩܲܢ: ܕܡܲܙܝܸܕ ܠܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܲܢ: ܩܵܐܕ ܡܵܨܲܚ ܫܵܠܚܲܚ ܠܒܵܪܢܵܫܲܢ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܘ ܠܵܒ̣ܫܲܚ ܠܒ̣ܸܫܬܵܐ ܕܒܢܘ̈ܢܸܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܵܡܸܝܢ.   

ܟܪܙܘܬܐ ܡ̣ܢ ܩܫ.ܬܐܘܡܐ ܫܝܼܢܘ