ܚܕܒܫܒܐ ܐ ܕܩܝܜܐ  

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ ܩܦܠܐܘܢ 14 ܡܢܝܢܐ 1 ܗܠ 6

ܒܲܣܲܡܬܵܐ ܕܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܲܪܥܵܢܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܫܲܒܬܵܐ

ܓܵܘ ܐܸܘܲܢܓܵܠܝܼܘ̇ܢ ܕܐܸܕܝܵܘܡ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܙܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܝܼܵܐ ܒܬܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܕ̄ܡ ܐܲܩܠܵܐ ܕܝܼܫܘ̇ܥ ܘ ܒܸܜܠܵܒܵܐ ܝܠܸܗ ܕܦܵܐܸܫ ܒܣܝܼܡܵܐ. ܘ ܐܵܗܵܐ ܫܘ̣ܓ̣ܠܵܐ ܩܲܘܘ̣ܡܸܐ ܝܠܸܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵܐ. ܘ ܡܲܥܒ̣ܘ̣ܕܸܐ ܝܠܸܗ ܕܒܵܪܸܐ ܦܘ̣ܠܵܓ̣̈ܐ ܘ ܕܘ̣ܪ̈ܵܫܸܐ ܒܸܝܠ ܝܼܫܘ̇ܥ ܘ ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܸܐ ܕܗܵܙܸܪ ܝܢܵܐ ܬܵܡܵܐ. ܓܵܘ ܟܠܲܝ̈ ܐܸܘܲܢܓܵܠܝܼܘ̇ܢ ܒܸܦܪܝܼܫܘ̣ܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܠܘ̣ܩܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܩܵܐܕ ܡܵܪܲܢ ܒܲܣܘ̣ܡܸܐ ܝܠܸܗ ܡܲܪ̈ܥܵܢܸܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܸܐ ܡܲܚܙܘ̣ܝܸܐ ܝܢܵܐ ܕܲܪܩܘ̣ܒ̣ܠܵܝܘ̣ܬܵܐ ܘ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܗ̄ܘܵܘ ܐܵܗܵܐ ܫܘ̣ܓ̣ܠܵܐ ܕܲܪܩܘ̣ܒ̣ܠ ܕܩܵܢܘ̇ܢܸܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܸܐ ܕܝܼܵܝ̈ ܝܠܸܗ ܡܣܵܒܵܒ ܝܵܘܡܵܐ ܫܲܒܬܵܐ ܩܵܬ̈ܝ ܚܲܕ̄ ܝܵܘܡܵܐ ܓܘ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘܵܐ. ܐܝܼܬ ܗ̄ܘܵܐ ܪܵܒܵܐ ܩܵܢܘ̇ܢܸܐ ܠܚܲܕܸܪܘܵܢܸܐ ܕܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܠܸܐ ܗ̄ܘܵܐ ܒܸܡܨܵܝܵܐ ܬܲܡܸܡܝܼ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ. ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܐܸܢ ܚܲܕ̄ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܢܵܦܸܠ ܗ̄ܘܵܐ ܓܵܘ ܩܘ̣ܢܝܵܐ ܟܸܐ ܦܵܠܜܝܼ ܗ̄ܘܵܐ ܠܸܗ. ܒܲܣ ܦܲܪܲܩܬܵܐ ܕܚܲܕ̄ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘ̣ܠܨܵܢܵܐ ܘ ܒܲܕܒܲܚܬܘ̣ܬܵܐ ܐܘ̣ܦ ܒܝܵܘܡܵܐ ܫܲܒܬܵܐ ܠܸܐ ܗ̄ܘܵܐ ܚܜܝܼܬܵܐ. ܟܸܐ ܝܵܕܥܲܚ ܥܒ̣ܵܕܬܵܐ ܥܲܓ̰ܝܼܒܘ̣ܬܵܐ ܙܸܐ ܠܸܐ ܦܵܐܸܫ ܗ̄ܘܵܐ ܝܕܸܝܵܥܐ ܚܲܕ̄ ܫܘ̣ܓ̣ܠܵܐ. ܐܘ̣ܦ ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܥܲܓ̰ܝܼܒܘ̣ܬܵܐ ܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܟܸܐ ܝܵܕܥܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܡ̣ܢ ܕܗ̇ܝ ܐܲܚܢܲܢ ܒܕܵܥܝܘ̇ܗ̇ ܝܘܲܚ ܪܵܒܵܐ ܐܝ̣ܬ ܠܵܗ̇ ܬܵܦܵܒ̣ܘ̣ܬ. ܡܣܵܒܵܒ ܥܲܓ̣ܝܼܒܘ̣ܬܵܐ ܚܲܕ̄ ܫܘ̣ܓ̣ܠܵܐ ܝܠܸܗ ܒܸܦܠܵܜܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ.

ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܥܵܒ̣ܕܵܢܸܐ ܥܲܓ̰ܒܘܵܬܸܐ ܪܵܒܵܐ ܗ̄ܘܵܘ ܘ ܦܪܵܫܬܵܐ ܕܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘ ܬܲܠܡܝܼܕܘ̣ܗܝ ܡ̣ܢ ܕܐܲܢܸ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܗܵܣܵܢܵܝ ܠܸܐ ܗ̄ܘܵܐ. ܠܲܐܟ̣ܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܬܵܢܸܐ ܐܸܢܝܼ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܩܜܵܠܬܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܝܲܢ ܦܲܪܲܩܬܸܗ. ܝܵܘܡܵܐ ܫܲܒܬܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܩܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܸܗ. ܜܝܼܡܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܩܵܕ̄ܡ ܥܲܝܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܠܸܗ ܘ ܫܪܵܝܬܵܐ ܘ ܦܲܪܲܩܬܸܗ ܡ̣ܢ ܝܣܘ̣ܪܸ̈ܐ ܣܵܜܵܢܵܝܸ̈ܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܢܵܐ ܐ̄ܣܝܼܪܸܐ ܗ̄ܘܵܐ ܒܐܲܢܸܐ ܝܣܘ̣ܪܸ̈ܐ ܠܵܙܸܡ ܦܵܐܸܫ ܗ̄ܘܵܐ ܫܸܪܝܵܐ. ܕܲܐܟ̣ܝܼ ܒܢܲܝ ܝܗ̄ܘ̣ܕܵܝܸܐ ܦܸܫܠܗܘ̇ܢ ܫܸܪܝܸܐ ܡ̣ܢ ܝܲܚܣܝܼܪܘ̣ܬܵܐ ܕܡܸܨܪ̈ܵܝܸܐ. ܐܵܗܵܐ ܥܲܓ̰ܝܼܒܘ̣ܬܵܐ ܘ ܐ̄ܚܸܪ̈ܢܸܐ ܥܲܓ̰ܒܘܵܬܸܐ ܚܲܕ̄ ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܠܝܼܒܘ̣ܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܣܵܜܵܢܵܐ ܕܸܫ̰ܡܸܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܫܘ̣ܓ̣ܠܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܥܒ̣ܸܕܠܸܗ ܘ ܬܲܠܡܝܼܕܘ̣ܗܝ ܙܸܐ ܒܸܕ ܥܵܒ̣ܕܝܼ ܠܸܗ.

ܒܲܣ ܓܵܘ ܟܬܵܒ̣ܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܕܫܵܪܝܵܢܵܐ ܕܝܸܣܘ̣ܪܸ̈ܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܸܗ. ܡܵܪܝ ܠܘ̣ܩܵܐ ܬܲܢܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܕܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܝܼܠܸܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘ ܫܵܪܝܵܢܵܐ ܕܝܸܣܘ̣ܪܸ̈ܐ ܕܒܲܪܢܵܫܘ̣ܬܵܐ ܘ ܐܵܗܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘ̣ܬܵܐ ܓܘ̣ܪܬܵܐ ܒܝܵܗܒ̣ܘ̇ܗ̇ ܝܠܸܗ ܐܘ̣ܦ ܩܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܘ̣ܗܝ ܕܦܵܠܚܝܼ ܩܵܐ ܦܘ̣ܪܩܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܘ̣ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܝܸܣܘ̣ܪܸ̈ܐ ܕܣܵܜܵܢܵܝܐ. ܒܸܦܪܵܩܬܵܐ ܜܵܠܒܲܚ ܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ ܘ ܦܵܪܘ̇ܩܲܢ ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܫܵܪܝܼܠܲܢ ܡ̣ܢ ܝܸܣܘ̣ܪܸ̈ܐ ܕܚܜܝܼܬܲܢ ܩܵܐܕ ܡܵܨܲܚ ܥܵܒ̣ܕܲܚ ܠܸܗ ܚܸܠܡܲܬ ܓܵܘ ܒܲܪܢܵܫܘ̣ܬܵܐ. ܐܵܡܸܝܢ.

ܢܘ̇ܣܪܕܐܝܠ ܥܐܕܐ ܕܐܠܗܐ ܘ ܕܘܟ̣ܪܢܐ ܕܬܪܥܣܪ ܫܠܝܼܚ̈ܐ ܗܘܐ ܒܪܝܼܟ̣ܐ ܩܐ

ܟܠܝ̈ ܡܫܝܼܚܝ̈ܐ ܒܦܪܝܫܘ̣ܬܐ ܩܐ ܒܢܝ̈ ܥܕ̄ܬܢ ܡܕܢܚܝܬܐ ܓܘ ܟܠܗ̇ ܬܒ̣ܝܠ.

 

ܟܪܙܘܬܐ ܡ̣ܢ ܩܫ.ܬܐܘܡܐ ܫܝܼܢܘ