ܚܕܒܫܒܐ ܒ ܕܩܝܛܐ  26 ܒܬܡܘܙ 2009

ܐܪܙܐ  ܩܐ ܡܢܚ̈ܐ ؛ ܒܢܝܡܝܢ ܘܪܓ̮ܝܢܐ ܘܦܛܪܘܤ ܐܠܝܐ ܕܐܠܘܟ̮ . ܫ̃ܐܢ ܒܢܝܡܝܢ . ܢܘܪܝܟ ܕܢܝܐܝܠܝ . ܣܪܓܝܤ ܡܠܟܘ . ܐܒܪܗܝܡ ، ܡܪܝܡ ܘܝܘܣܦ ܐܨܠܢ . ܝܘܚܢܢ ، ܡܪܠ ܘܐܝܘܢ ܢܙܪ ܕܓ̮ܡܐܐܝܕ . ܫܘܫܢ ܓܝܘܪܓܝܤ ܕܓ̮ܡܠܐܒܕ .

1-ܐܕܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ  26 ܒܬܡܘܙ 3 ܝܢܐ ܕܡܢܚܬܐ ܠܝܙܐ ܝܘܢܢ ܦܘܪ ܒܢܝܡܝܢ ، ܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܗ̇ ܒܕ ܩܒܠܝ ܠܐܢܫ̈ܐ ܩܐ ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܒܐܘܢܐ ܕܩܬܘ̈ܠܝܩܝܐ ܡܢ ܣܥܬ 3 ܗܠ 6 ܒܬܪ ܟܘܬܪܐ .

2-ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܐܬܝܐ ܫܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢܚܐ ܫܐܗܝܢ ܐܪܕܘܟ݂ܐܢܝܐܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܗܝ ܒܕ ܩܒܠܝ ܠܐܢܫ̈ܐ ܩܐ ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܡܢ ܣܥܬ 4 ܗܠ 6 ܒܬܪ ܟܘܬܪܐ ܒܐܘܢܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ

3-ܡܘܬܒܐ ܕܐܬܘܪ̈ܒܐ ܕܐܘܪܡܝ ܡܚܒܘܪܐ ܝܠܗ ܕܛܥܠܝ̈ܬܐ ܕܬܡܘܙ ܒܕ ܫܪܝ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܒ (ܛܒܚ) ܡܢ ܣܥܬ 7 ܒܪܡܫܐ ܒܐܘܢܐ ܕܡܘܬܒܐ