ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܕܒ ܕܩܵܝܜܵܐ 26 ܒܬܵܡܘܼܙ 2009

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ ܩܦܠܐܘܢ 15 ܡܢܝܢܐ 4 ܗܠ 10

ܓܵܘ ܐܸܘܲܢܓܵܠܝܼܘ̇ܢ ܕܐܸܕܝܵܘܡ ܗܸܡܸܙܡܵܢ ܐܲܨܠܵܝܬܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ̇: ܡ̣ܢ ܣܵܒܵܒ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܘ̣ܒܵܐ ܝܠܸܗ: ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܦܲܚܸܠ ܠܚܲܜܵܝܸ̈ܐ. ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܒܸܐܙܵܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܘ ܡܲܠܘ̣ܦܸܐ: ܒܝܼܸܵܗܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܗܸܒ̣ܝܼ ܘ ܦܲܚܲܠܬܵܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐ̄ܢܵܫܸ̈ܐ ܕܝܼܗ̄ܘܵܘ ܜܠܝܼܩܸܐ ܘ ܝܸܣܝܼܪܸܐ ܒܚܜܝܼܬܵܐ. ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܕܲܡܓ̣ܵܟ̰ܝܼܸܐ ܘ ܚܲܜܵܝܸܐ ܒܬܵܝܵܐ ܗ̄ܘܵܘ ܠܟܸܣܠܘ̣ܗܝ ܘ ܒܸܫܡܵܥܵܐ ܠܗܸܡܸܙܡܵܢܘ̣ܗܝ ܐܝܼܢܐ ܣܲܦܪܸ̈ܐ ܘ ܦܪ̈ܝܼܫܸܐ ܒܸܩܒ̣ܵܠܵܐ ܗ̄ܘܵܘ ܘ ܬܲܢܘ̣ܝܸܐ: ܩܵܐ ܡܘ̣ܕܝܼ ܥܲܡ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܫܸܚܬܵܢܸ̈ܐ ܘ ܕܸܥܝܸܐ ܒܟܠ ܒܸܬܝܵܒ̣ܵܐ ܘ ܒܸܩܝܵܡܵܐ ܝܠܸܗ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܡܲܠܸܦ ܩܵܬܵܝ̈ ܩܵܐ ܡܘ̣ܕܝܼ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܘ ܐܝܼܕܘ̣ܗܝ ܦܬܝܼܚܸܐ ܝܠܸܗ ܕܩܲܒܸܠ ܠܟܸܣܠܸܗ ܐ̄ܢܵܫܸܐ ܚܲܜܵܝܸ̈ܐ ܘ ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܸܐ ܝܢܵܐ ܡܘ̣ܢܫܝܼܸܐ ܗܲܩܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܠܗܲܩܝܲܬ ܕܥܸܪܒܵܐ ܜܠܝܼܩܵܐ ܘ ܙܘ̣ܙܵܐ ܜܠܝܼܩܵܐ ܘ ܦܲܫܘ̣ܩܸܐ ܝܠܸܗ ܩܵܬܵܝ ܠܵܙܸܡ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܚܸܒܲܚ ܘ ܡܝܲܩܪܲܚ ܠܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܙܵܒܘ̣ܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ ܐܲܚܢܲܢ ܙܸܐ ܡܲܚܸܒܲܚ ܠܗܘ̇ܢ ܕܲܐܟ̣ܝܼ ܕܗ̇ܘ ܡܲܚܘ̣ܒܸܐ ܝܠܸܗ. ܣܵܒܵܒ ܐܘ̣ܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܲܚܘ̣ܒܸܐ ܝܠܸܗ ܠܟܠܲܝ̈ ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܒܸܦܪܝܼܫܘ̣ܬܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܒܵܨܘ̇ܪܸܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ.

 ܐܵܗܵܐ ܚܕܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘ̣ܬܵܐ ܓܘ̣ܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܬܲܢ ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ: ܕܗܲܝܸܪܲܚ ܠܐܲܚܘ̇ܢܘܵܬܲܢ ܘ ܚܲܬܘܵܬܲܢ ܜܠܝܼܩܸ̈ܐ ܝܲܢ ܙܵܒܘ̣ܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘ̣ܬܵܐ: ܕ ܬܲܘܸܒܝܼ ܘ ܕܵܝܪܝܼ ܠܓܸܒ ܪܲܥܝܵܐ ܓܘ̣ܪܵܐ ܝܼܫܘ̇ܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. . ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܘ̣ܫ ܙܵܘܕܵܐ ܟܸܐ ܚܵܕܸܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܲܕ̄ ܡ̣ܢ ܐܲܢܸܐ ܜܠܝܼܩܸܐ ܕܕܵܐܸܪ ܗܲܠ ܥܸܟ̰ܝܼ ܘ ܥܸܟ̰ܵܐ ܕܠܸܐܝܢܵܐ ܜܠܝܼܩܸ̈ܐ. ܐܵܗܵܐ ܚܲܕ̄ ܝܘ̣ܠܦܵܢܵܐ ܓܘ̣ܪܵܐ ܝܠܸܗ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܩܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܸ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܜܠܝܼܩܸ̈ܐ ܐܸܠܵܐ ܩܵܐ ܟܠܵܝ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. . ܐܲܠܵܗܲܢ ܚܲܕ̄ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܠܸܗ ܕܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܵܐ ܜܲܥܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܒܵܬ̄ܪ ܜܠܝܼܩܸ̈ܐ ܘ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܫܟ̰ܘ̣ܚܸܐ ܝܠܸܗ ܪܵܒܵܐ ܒܚܕܵܝܵܐ ܝܠܸܗ.

 ܗܲܩܝܲܬ ܕܙܘ̣ܙܵܐ ܜܠܝܼܩܵܐ ܙܸܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܗܲܡܙܘ̣ܡܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܘ̣ܬ ܡܗܘ̣ܡܢܸ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܜܘ̣ܠܩܸ̈ܐ ܠܐܘ̣ܪܚܵܝ ܐܸܠܵܐ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܕܗܲܠ ܐܲܕܝܼܵܐ ܠܸܐܝܢܵܐ ܡܘ̣ܫܟ̰ܸܚܘ̇ܗ̇ ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܣܲܪܲܣܬܘ̣ܬܵܐ. ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܬܸܪܘܵܝ ܗܲܩܝܲܬܸܐ ܡܲܠܘ̣ܦܸܐ ܝܢܵܐ ܩܵܬܲܢ ܩܵܐܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܡܲܚܘ̣ܒܸܐ ܝܠܸܗ ܠܟܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܜܠܝܼܩܵܐ ܝܠܸܗ. ܠܸܐ ܡܲܫܟ̰ܚܲܚ ܗܸܝܟ̰ ܬܵܘܕܝܼܬܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡܵܐ ܒܘ̣ܬ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܕܫܘ̣ܕܸܪܸܗ ܠܒܪܘ̇ܢܸܗ ܩܵܐܕ ܡܲܫܟ̰ܸܟ̣ ܩܵܬܲܢ. ܡܫܝܼܚܵܐ ܗ̇ܘ ܪܵܥܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܚܲܝܘ̣ܬܸܗ ܝܗ̄ܘ̣ܒ̣ܵܐ ܝܠܸܗ ܡ̣ܢ ܓܸܒܵܐ ܕܥܸܪ̈ܒܸܐ ܜܠܝܼܩܸܐ ܘ ܡܸܬܠܸܗ ܡ̣ܢ ܓܸܒܲܢ ܕܡܲܫܟ̰ܸܟ̣ ܠܲܢ ܘ ܦܲܪܸܩܠܲܢ.

 ܒܲܣ ܠܵܙܸܡ ܝܵܕܥܲܚ ܒܡܘ̣ܕ ܜܝܼܡܵܐ ܦܝܼܫܸܐ ܝܘܲܚ ܦܪܝܼܩܸܐ ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܘ̣ܪܩܲܢ ܠܸܗ ܒܜܝܼܡܵܐ ܕܕܸܡܵܐ ܕܒܪܘ̇ܢܸܗ: : ܚܙܝܼܡܘ̇ܢ ܟܡܵܐ ܡܲܚܘ̣ܒܸܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܡܸܢܲܢ. ܒܘ̣ܬ ܕܐܵܗܵܐ ܚܸܕܝܘܼܬܵܐ ܒܗ̄ܘܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܫܡܵܝܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܲܕ̄ ܚܲܜܵܝܵܐ ܬܲܘܘ̣ܒܸܐ ܝܠܸܗ ܘ ܒܸܕܝܵܪܵܐ.

 ܐܲܢܸܐ ܬܪܸܝܢ ܗܲܩܝܲܬܸܐ ܡܲܥܒ̣ܘ̣ܕܸܐ ܝܢܵܐ ܕܒܲܩܪܲܚ ܡ̣ܢ ܓܵܢܲܢ ܐܵܗܵܐ ܒܘ̣ܩܪܵܐ ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܲܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܦܲܚܲܠܬܵܐ ܝܠܸܗ ܒܲܣ ܩܵܐ ܡܘ̣ܕܝܼ ܩܵܬܲܢ ܚܲܕ̄ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܟ̰ܵܬܘ̣ܢ ܝܠܵܗ̇ ܦܲܚܲܠܬܵܐ؟ ܟܸܐ ܡܲܨܲܚ ܕܬܲܢܲܚ ܥܸܠܬܘ̇ܗ̇ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܝܼܠܵܗ̇ ܙܕܘ̣ܥܬܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܓ̰ܘ̣ܢܓܵܪܸܐ. ܣܵܒܵܒ ܡ̣ܢ ܓܸܒܵܐ ܕܜܥܲܢܬܵܐ ܕܙܩܝܼܦܵܐ ܕܚܲܝܝܲܢ ܘ ܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܓܵܢܲܢ ܒܸܦܪܵܫܵܐ ܝܘܲܚ ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܣܲܦܵܝܬܵܐ ܘ ܡܲܢܫܵܝܬܵܐ ܕܐ̄ܚܸܪܢܸܐ.

 ܟ̰ܲܠܲܫܬܵܐ ܩܵܐ ܦܲܚܲܠܬܵܐ ܕܐ̄ܚܸܪܢܸܐ ܚܲܕ̄ ܫܘ̣ܓ̣ܠܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܗ̇ܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܩܲܒܘ̣ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܘ ܒܸܪܥܵܫܵܐ ܠܟܸܣ ܓܵܢܸܗ ܕܚܲܜܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܟܸܐ ܡܵܨܸܐ ܩܲܒܸܠ ܠܐ̄ܚܸܪܢܸܐ ܘ ܒܵܪܸܐ ܚܲܕ̄ ܝܣܘ̣ܪܵܐ ܥܲܡ ܕܝܼ̈ܵܝ ܘ ܟ̰ܲܠܸܫ ܓܵܘ ܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܦܘ̣ܪܩܵܢܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܦܲܚܲܠܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܚܵܝܬܵܐ ܕܓܵܢܲܢ ܘ ܐ̄ܚܸܪܢܸܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܚܲܜܵܝܸܐ ܐܸܢ ܒܵܥܝܲܚ ܒܣܲܪܲܣܬܘ̣ܬܵܐ ܦܵܝܫܲܚ ܦܘ̣ܚܠܸܐ ܠܵܙܸܡ ܓܵܫܩܲܚ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒܐܲܡܝܼܢܘ̣ܬܵܐ ܡܲܚܘ̣ܒܲܢ ܘ ܦܲܚܘ̣ܠܲܢ ܠܸܗ. ܐܵܡܸܝܢ.

ܟܪܙܘܬܐ ܡ̣ܢ ܩܫ.ܬܐܘܡܐ ܫܝܼܢܘ