ܣܝܡܝܕܐ ܕܬܠܬܐ ܟܗܢܐ ܓܘ ܡܕܝܢܿܬܐ ܕܥܢܟܒ̣ܐ ܕܐܪܩ

ܐܗܐ ܣܝܡܝܕܐ ܗܿܘܐ ܠܗ ܓܘ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ ܕܥܢܟܒ̣ܐ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܦܜܪܝܪܟܐ ܡܪܿܝ ܥܲܡܵܢܘܼܐܸܝܠ ܕܲܠܝ ܬܠܝܬܝܐ ܘ ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܕܓ̰ܡܝܐ ܗܘܐ ܬܡܐ ܩܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܣܝܢܘܕ (ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܣܩܘܦ̈ܐ) ܘܗܕܟܼܐ ܫܘܪܟܐ ܗܘܐ ܚܕܿܐ ܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܕܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܪܒܢܝܬ̈ܐ ܘܥܲܡܵܐ ܕܐܪܒܠ، ܥܢܟܒ̣ܐ، ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܐܘܦ ܡܬܘܬ̈ܐ ܦܪܝܫ̈ܐ.

ܒܐܗܐ ܙܘܝܚܐ ܫܦܝܪܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܐܬܘܪـ ܟܠܕܝ̈ܐ ܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܐܘܪܡܝ ܫܘܪܟܐ ܗܘܐ ܐܫܬܐ ܦܪܨܘܦܐ:

ܩܫܝܫܐ ܗܘܪܡܙ ܐܨܠܢܐ، ܫܡܫܐ ܕܪܘܝܢ ܘܪܕܐ، ܫܡܫܐ ܫܪܠܐ ܐܢܘܝܐ، ܫܡܫܐ ܘܠܣܘܢ ܫܪܠܘ ܘܬܪܬܢ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܗܐ ܥܘܡܪܐ ܡܝܩܖ̈ܐ ܣܪܓܝܣ ܡܝܢܐܨ ܘ ܡܠܟܘ ܡܘܪܐܕ ܦܙ̃ܘܗܐ.