imageImage

Image

Image

 • Calendar
 • Archive
 • Books
 • Multimedia
  • movie
  • movie
  • movie
 • Churches
  • SacredHeartofSalamas
  • StEphrimofZumallan
  • StGivargisofGolpashin
  • StKhannaofJamalAbad
  • StMaryofMavana
  • StMaryofSangar
  • StMaryofUrmi
  • StStMaryAda
  • StMaryGavilan
  • StYaghouofSalamas
 • Saints
 • Mischalleneous
 • News
  • WeeklyNews
  • ParishNews
  • SundayBulletin
  • SundayHomily
  • PopesMessage
 • aboutus
  • Ladies-Group
  • Rosary-Group
  • Sacred-Heart-Group
  • Adolescents-Group
  • Faith-Light-Group
  • contact
 • FirstPage
 

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܐܹܠܝܼܵܐ

ܬܸܢܝܵܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘ: 20 ‐ ܙ:6

20 ܘܟܲܕ݂ ܒܫܲܐܠܵܟ݂ ܒܪܵܟ݂ ܡܚܵܪ܃ ܘܢܹܐܡܲܪ ܠܵܟ݂܃ ܡܵܢܲܐ ܗ݇ܝ݂ ܣܵܗܕܘܼܬ݂ܵܐ܃ ܘܢܵܡܘܿܣܵܐ܃ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ܟ̣ܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ܂ 21 ܐܸܡܲܪ ܠܲܒ݂ܪܵܟ݂܃ ܕܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ ܗ݀ܘܲܝܢ ܕܦܸܪܥܘܿܢ ܒܡܸܨܪܹܝܢ܂ ܘܐܲܦ̣ܩܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܬܲܩܝܼܦܬܵܐ܂ 22 ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܵܬ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ܃ ܘܬܸܕ݂ܡܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ܃ ܘܒ݂̈ܝܼܫܵܬ݂ܵܐ ܒܡܸܨܪܹܝܢ܃ ܒܦܸܪܥܘܿܢ ܘܲܒ݂ܟ̣ܠܹܗ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܠܥܹܢܲܝܢ܂ 23 ܘܠܲܢ ܐܲܦܸܩ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ܃ ܕܢܲܥܠܲܢ ܘܢܸܬܸ݁ܠ ܠܲܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܡ̣ܵܐ ܠܐܲܒ݂ܵܗܲܝܢ̈܂ 24 ܘܦܲܩ̣ܕܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ܃ ܠܡܸܕ݂ܚܲܠ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ܃ ܕܢܲܛܐܸܒ݂ ܠܲܢ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ܃ ܘܢܲܚܹܝܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ܂ 25 ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܲܢ ܡܵܐ ܕܲܢܛܲܪ݇ܢ ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂݇ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܟܠܹܗ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩ̣ܕܲܢ܂

1 ܘܡܵܐ ܕܐܲܥܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܥܵܐܹܠ ܐܲܢ݇ܬ݁ ܠܬܲܡܵܢ ܠܡܹܐܪܬܵܗ݁܃ ܘܢܵܘܒܸ݁ܕ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܲܓ݁ܝܼܐܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ܃ ܚܹܝܬ݂ܵܝܹ̈ܐ܃ ܘܓܲܪ̈ܓ݁ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ܃ ܘܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ܃ ܘܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ܃ ܘܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ܃ ܘܚܵܘܵܝܹ̈ܐ܃ ܘܝܵܒ݂ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ܃ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܥܲܡܡ̈ܝܼܢ ܕܣܲܓ݁ܝܼܐܝܼܢ ܘܥܲܫܝܼܢܝܼܢ ܡܸܢܵܟ݂܂ 2 ܘܢܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ܃ ܘܬܸܡܚܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ܃ ܘܡܲܚܪܵܡܘܼ ܬܲܚ̱ܪܡܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ܃ ܠܵܐ ܬܩܝܼܡܘܼܢ ܥܲܡܗܘܿܢ ܩܝܵܡܵܐ܃ ܘܠܵܐ ܬܪܲܚܡܘܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ܂ 3 ܘܠܵܐ ܬܸܬ݂ܚܲܬ݁ܢܘܼܢ ܠܗܘܿܢ܃ ܒܢܵܬ݂ܟ̣̈ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܬ݁ܠܘܼܢ ܠܲܒ݂ܢܲܝܗ̈ܘܿܢ܃ ܘܲܒ݂ܢܵܬ݂ܗ̈ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܣܒ݂ܘܼܢ ܠܲܒ݂ܢܲܝܟ̈ܘܿܢ܂ 4 ܕܠܵܐ ܢܲܣܛ̈ܝܵܢ ܠܲܒ݂ܢܲܝܟ̈ܘܿܢ ܡܹܢܝ܃ ܘܢܸܦܠ̱ܚܘܼܢ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ܃ ܘܢܸܬ݂ܚܲܡܲܬ݂ ܪܘܼܓ݂ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܠܲܝܟ݁ܘܿܢ܃ ܘܢܵܘܒܸ݁ܕ݂ܟ̣ܘܿܢ ܒܲܥܓܲܠ܂ 5 ܐܸܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕ݂ܘ ܠܗܘܿܢ܃ ܡܲܕ݂ܒ݁ܚܲܝܗ̈ܘܿܢ ܥܲܩܲܪܘ܃ ܘܩܵܝܡܵܬ݂ܗ̈ܘܿܢ ܬܲܒܲܪܘ܃ ܘܚܸܫܠܵܬ݂ܗ̈ܘܿܢ ܓܲܕܸܡܘ܃ ܘܲܓ݂ܠܝܼܦܲܝܗ̈ܘܿܢ ܐܵܘܩܸܕ݂ܘ ܒܢܘܼܪܵܐ܂ 6 ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܵܐ ܐܲܢ݇ܬ݁ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂܃ ܘܠܵܟ݂ ܓ݂ܒ݂ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܕܬܸܗܘܸܐ ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܚܲܒ݁ܝܼܒ݂ܵܐ܃ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ܂

ܐܹܫܲܥܝܵܐ : ܠܐ: 1 ‐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ

1 ܘܵܝ ܠܲܕ݂ܢܵܚܬ݁ܝܼܢ ܠܡܸܨܪܹܝܢ ܠܡܸܬ݂ܥܲܕܵܪܘ܃ ܘܥܲܠ ܪ̈ܲܟ̣ܫܵܐ ܡܸܬ݁ܬܲܟ̣ܠܝܼܢ܃ ܘܡܸܬ݂ܬܲܟ̣ܠܝܼܢ ܥܲܠ ܡܲܪ̈ܟ݁ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ ܣܲܓ݁ܝܼܵܐ̈ܬ݂ܵܐ܂ ܘܥܲܠ ܦܲܪ̈ܵܫܹܐ ܕܛܵܒ݂ ܥܲܫܝܼܢܝܼܢ܂ ܘܠܵܐ ܐܸܬ݁ܬ݁ܟܸܠܘ ܥܲܠ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ܃ ܘܲܠܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܒܥ̣ܵܘ܂ 2 ܘܲܒ݂ܚܸܟ̣ܡ̱ܬܹܗ ܐܲܝܬ݁ܝܼ ܒܝܼܫܬܵܐ܃ ܘܡܸܠܵܘܗ̈ܝ ܠܵܐ ܐܲܥ̣ܒܲܪ܂ ܘܩܵܡ̣ ܥܲܠ ܒܲܝܬܵܐ ܕܒ݂ܝܼܫܹ̈ܐ܃ ܘܥܲܠ ܥܘܼܕ݂ܪܵܢܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܲܝ̈ ܥܵܘ݂ܠܵܐ܂ 3 ܘܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܐܸܢܘܿܢ܃ ܘܠܵܐ ܗܘܵ݀ܘ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ܂ ܘܪ̈ܲܟ̣ܫܗܘܿܢ ܕܒܸܣܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ܃ ܘܠܵܐ ܗܘܵ݀ܘ ܕܪܘܼܚܵܐ܂ ܘܡܵܪܝܵܐ ܢܲܪܟܸ݁ܢ ܐܝܼܕܹܗ܃ ܘܢܸܣܬ݁ܚܸܦ ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ܂ ܘܢܸܦܸܠ ܐܵܦ ܗܵܘ ܕܡܸܬ݂ܥܲܕܲܪ܂ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܐܲܟ̣ܚ݇ܕ݂ܵܐ ܢܣܘܼܦܘܼܢ܂ 4 ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ܃ ܐܲܝܟ݂ ܕܢܵܗܹ݁ܡ ܐܲܪܝܵܐ ܘܓ݂ܘܼܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ ܥܲܠ ܡܸܕܸܡ ܕܬ݂ܵܒܲܪ܃ ܘܩܵܥܹܝܢ ܒܹܗ ܣܘܿܓ݂ܵܐܐ ܕܪ̈ܵܥܵܘܵܬ݂ܵܐ܂ ܘܡ̣ܢ ܩܵܠܗܘܿܢ ܠܵܐ ܕܵܚܹܠ܃ ܘܡ̣ܢ ܣܘܿܓ݂ܐܗܘܿܢ ܠܵܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܙܝܼܥ܂ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܚܘܿܬ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ ܠܡܸܬ݂ܚܲܝܵܠܘܼ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ܃ ܘܥܲܠ ܪ̈ܵܡܵܬ݂ܵܗ݁܂ 5 ܐܲܝܟ݂ ܨܸܦܪܹ̈ܐ ܕܦܵܪ̈ܚܵܢ܃ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܲܓܸ݁ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ ܥܲܠ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ܃ ܢܲܓܸ݁ܢ ܘܲܢܦܲܨܸܐ܃ ܘܲܢܣܲܝܲܥ ܘܲܢܥܲܕܲܪ܂ 6 ܬܘܼܒ݂ܘ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ܃ ܕܐܲܥ̣ܫܸܢܬ݁ܘܿܢ ܡܲܪܕܘܼܬ݂ܵܐ܂ 7 ܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ܃ ܢܲܣܠܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܦܬܲܟ̣ܪܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ ܘܲܕ݂ܣܹܐܡܵܐ܃ ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܟ̣ܘܿܢ ܐܝܼܕܲܝܟ̈ܘܿܢ ܚܛܝܼܬ݂ܵܐ܂ 8 ܘܢܸܦܸܠ ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܵܐ ܒܚܲܪܒܵܐ܃ ܚܲܪܒܵܐ ܠܵܐ ܕܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ܃ ܘܚܲܪܒܵܐ ܠܵܐ ܕܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ ܬܹܐܟ̣ܠܝܼܘܗܝ܂ ܘܢܸܥܪܘܿܩ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܲܪܒܵܐ܃ ܘܲܥܠܲܝܡܵܘܗ̈ܝ ܠܐܵܬܵ݀ܐ ܢܸܗܘܘܿܢ܂ 9 ܘܒܲܫܩܝܼܦܵܐ ܕܡܲܥܡܪܹܗ ܢܸܥܡܲܪ܂ ܘܢܸܬ݁ܬܲܒ݂ܪܘܼܢ ܡ̣ܢ ܐܵܬܵ݀ܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ݂ܵܢܵܘܗܝ܂ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܕܢܘܼܗܪܹܗ ܒܨܸܗܝܘܿܢ܃ ܘܬܲܢܘܼܪܹܗ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ܂

ܒ ܬܹܣܵܠܘܿܢܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܐ: ܐ‐ܝܒ

1 ܦܵܘܠܘܿܣ ܘܣܸܠܘܵܢܘܿܣ ܘܛܝܼܡܵܬܹܐܘܿܣ܂ ܠܥܹܕܬܵܐ ܕܬܸܣܵܠܘܿܢܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ ܐܲܒ݂ܘܼܢ܂ ܘܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ܂ 2 ܛܲܝܒ݁ܘܼܬ݂ܵܐ ܥܲܡܟ̣ܘܿܢ ܘܲܫܠܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܒ݂ܘܼܢ ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ܂ 3 ܠܡܵܘܕܵܝܘܼ ܚܲܝܵܒ݂ܝܼܢ ܚ݇ܢܲܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܟ̣ܠ ܙܒܲܢ ܥܠܲܝܟ݁ܘܿܢ ܐܲܚܲܝ̈ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܐ ܕܘܵܠܹܐ܂ ܕܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐܝܼܬ݂ ܪܵܒ݂ܝܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܟ̣ܘܿܢ܂ ܘܣܵܓ݂݁ܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܟ̣ܠܟ̣ܘܿܢ ܕܟ̣ܠܢܵܫ ܠܘܵܬ݂ ܚܲܒ݂ܪܹܗ܂ 4 ܐܲܝܟ݂ ܕܐܵܦ ܚܢܲܢ ܒܟ̣ܘܿܢ ܢܸܗܘܸܐ ܡܸܫܬܲܒ݂ܗ̱ܪܝܼܢ ܚ݇ܢܲܢ ܒܥܹ̈ܕܵܬ݂ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܟ̣ܘܿܢ ܘܥܲܠ ܡܣܲܝܒ݁ܪܵܢܘܼܬ݂ܟ̣ܘܿܢ܂ ܕܲܒ݂ܟ̣ܠܵܗ݁ ܪܕ݂ܝܼܦܘܼܬ݂ܟ̣ܘܿܢ ܘܐܘܼܠܨܵܢܲܝܟ̈ܘܿܢ ܕܲܡܣܲܝܒ݁ܪܝܼܢ ܐ݇ܢܬ݁ܘܿܢ܂ 5 ܠܬܲܚܘܝܼܬ݂ܵܐ ܕܕ݂ܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܂ ܕܬܸܫܘܘܿܢ ܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ ܗܵܝ ܕܥܲܠ ܐܲܦܹ̈ܝܗ݁ ܚܵܫܝܼܢ ܐ݇ܢܬ݁ܘܿܢ܂ 6 ܘܐܸܢ ܟܹܐܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܸܦܪܘܿܥ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܠܐܵܠܘܿܨܲܝܟ̈ܘܿܢ܂ 7 ܘܲܠܟ̣ܘܿܢ ܕܡܸܬ݂ܐܲܠܨܝܼܢ ܐ݇ܢܬ݁ܘܿܢ ܢܲܚܸܐ ܥܲܡܲܢ ܒܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܥܲܡ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟ̣ܵܘܗ̈ܝ܂ 8 ܡܵܐ ܕܥܵܒܹ݁ܕ݂ ܬܒܲܥܬ݂ܵܐ ܒܓ݂ܵܘܙܵܠܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥ̣ܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܵܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܐܸܫܬܵܘܕܲܥܘ ܠܲܣܒܲܪܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ܂ 9 ܕܗܸܢ݂ܘܿܢ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ ܢܸܬ݂ܦܲܪܥܘܼܢ ܐܲܒ݂ܕܵܢܵܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ ܡ̣ܢ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܘܡ̣ܢ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܕܚܲܝܠܹܗ܂ 10 ܡܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܕܢܸܫܬܲܒܲܚ ܒܩܲܕܝܼܫܵܘܗ̈ܝ܂ ܘܲܢܚܵܘܸܐ ܬܸܕ݂ܡܪ̈ܵܬܹܗ ܒܲܡܗܲܝܡܢܵܘܗ̈ܝ܂ ܕܬܸܬ݂ܗܲܝܡܲܢ ܣܵܗܕܘܼܬܲܢ ܕܲܥܠܲܝܟ݁ܘܿܢ ܒܗܵܘ ܝܵܘܡܵܐ܂ 11 ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܒܟ̣ܠܙܒܲܢ ܡܨܲܠܹܝܢ ܚ݇ܢܲܢ ܥܠܲܝܟ݁ܘܿܢ܂ ܕܢܲܫܘܹܝܟ̣ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܩܸܪܝܵܢܟ̣ܘܿܢ܂ ܘܢܸܡܠܹܝܟ̣ܘܿܢ ܟܠܹܗ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܛܵܒ݂ܵܬ݂̈ܵܐ ܘܲܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ܂ 12 ܕܢܸܫܬܲܒܲܚ ܒܟ̣ܘܿܢ ܫܡܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ܂ ܐܵܦ ܐܲܢ݇ܬ݁ܘܿܢ ܒܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܲܢ ܘܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ܂

ܠܘܼܩܵܐ ܝܚ:ܠܗ‐ ܝܛ:ܝ

35 ܘܟܲܕ݂ ܩܲܪܝܼܒ݂ ܠܐܝܼܪܝܼܚܘܿ܂ ܣܲܡܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܝܵܬܹ݁ܒ݂ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܝܕ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܚܵܕܲܪ܂ 36 ܘܲܫ̣ܡܲܥ ܩܵܠ ܟܸܢܫܵܐ ܕܥܵܒܲܪ܂ ܘܲܡܫܲܐܸܠ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܕܡܲܢ݂ܘܼ ܗܵܢܵܐ܂ 37 ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ ܝܑܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܥܵܒܲܪ܂ 38 ܘܲܩܥ̣ܵܐ ܘܐܸܡܲܪ܃ ܝܑܼܫܘܿܥ ܒܪܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܐܸܬ݂ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝ܂ 39  ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܕܝܼܫܘܿܥ ܟܵܐܹܝܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ ܕܢܸܫܬ݁ܘܿܩ܂ ܗ݀ܘ ܕܹܝܢ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐܝܼܬ݂ ܩܵܥܹܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܃ ܒܪܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܐܸܬ݂ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝ܂ 40 ܘܩ̣ܵܡ ܝܑܼܫܘܿܥ܂ ܘܲܦ̣ܩܲܕ݂ ܕܢܲܝܬ݁ܘܿܢܵܝܗܝ ܠܘܵܬܹܗ܂ ܘܟܲܕ݂ ܩ̣ܪܸܒ݂܂ ܫܲܐܠܹܗ܂ 41 ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ܃ ܡܵܢܵܐ ܨܵܒܹ݁ܐ ܐܲܢ݇ܬ݁ ܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܠܵܟ݂܂ ܗ݀ܘ ܐܸܡܲܪ܃ ܡܵܪܝ ܕܐܸܚܙܸܐ܂ 42 ܘܝܼܫܘܿܥ ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ܃ ܚܙܝܼ܂ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܟ݂ ܐܲܚܝܵܬ݂ܵܟ݂܂ 43 ܘܒܲܪ ܫܵܥܬܹܗ ܚ̣ܙܵܐ܂ ܘܐ݇ܬܹܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܠܐܲܠܵܗܵܐ܂ ܘܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ܂ ܝܲܗ̣݇ܒ݂ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ܂

1 ܘܟܲܕ݂ ܥܲܠ݂ ܝܑܼܫܘܿܥ ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܒܐܝܼܪܝܼܚܘܿ܂ 2 ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܲܫܡܹܗ ܙܲܟܲܝ܂ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܂ ܘܪܲܒ݁ ܡܵܟ̣ܣܹ̈ܐ܂ 3 ܘܨܵܒܹ݁ܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܚܙܸܐ ܠܝܼܫܘܿܥ ܕܡܲܢ݂ܘܼ܂ ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܵܐ܂ ܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܩܵܘܡ݇ܬܹܗ ܙܥܘܿܪ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܙܲܟܲܝ܂ 4 ܘܲܪܗܸܛ ܩܲܕ݂ܡܹܗ ܠܝܼܫܘܿܥ܂ ܘܲܣ̣ܠܸܩ ܠܹܗ ܠܬܹܬܵܐ ܦܲܟ݁ܝܼܗܬܵܐ ܕܢܸܚܙܹܝܗܝ܂ ܡܸܛܠ ܕܗܵܟ̣ܘܵܬ݂ ܥܬ݂ܝܼܕ݂ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܒܲܪ܂ 5 ܘܟܲܕ݂ ܐܵܬ݂ܵܐ ܠܗܵܝ ܕܘܼܟ݁ܬ݂ܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ܂ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ܃ ܐܸܣܬܲܪܗܲܒ݂ ܚܘܿܬ݂ ܙܲܟܲܝ܂ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܘܵܠܹܐ ܕܲܒ݂ܒܲܝܬܵܟ݂ ܐܸܗܘܸܐ܂ 6 ܘܐܸܣܬܲܪܗܲܒ݂ ܢ݂ܚܸܬ݂܂ ܘܩܲܒ݁ܠܹܗ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܹܐ܂ 7 ܟܲܕ݂ ܚ̣ܙܵܘ ܕܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ܂ ܪܵܛܢܝܼܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܘܐܵܡܪܝܼܢ܃ ܕܲܠܘܵܬ݂ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܥܲܠ ܫ̣ܪܵܐ܂ 8 ܩ̣ܵܡ ܕܹܝܢ ܙܲܟܲܝ܂ ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼܫܘܿܥ܃ ܗܵܐ ܡܵܪܝ ܦܸܠܓ݁ܘܼܬ݂ ܢܸܟ̣ܣܲܝ̈ ܝܵܗܹ݁ܒ݂ ܐ݇ܢܵܐ ܠܡܸܣܟܹ݁ܢܹ̈ܐ܂ ܘܲܠܟ̣ܠ ܐ݇ܢܵܫ ܡܸܕܸܡ ܕܓܸܠܙܹܬ݂܂ ܚܲܕ݂ ܒܐܲܪܒ݁ܥܵܐ ܦܵܪܲܥ ܐ݇ܢܵܐ܂ 9 ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܝܑܼܫܘܿܥ܃ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܗܘܵ݀ܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ܂ ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܗܵܢܵܐ ܒܪܹܗ ܗ݀ܘ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ܂ 10 ܐܸܬ݂ܵܐ ܓܹܝܪ ܒܪܹܗ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܢܸܒ݂ܥܸܐ ܘܢܲܚܸܐ ܗܵܘ ܡܸܕܸܡ ܕܐܲܒ݁ܝܼܕ݂ ܗ݇ܘ̣ܵܐ܂