imageImage

Image

Image

 • Calendar
 • Archive
 • Books
 • Multimedia
  • movie
  • movie
  • movie
 • Churches
  • SacredHeartofSalamas
  • StEphrimofZumallan
  • StGivargisofGolpashin
  • StKhannaofJamalAbad
  • StMaryofMavana
  • StMaryofSangar
  • StMaryofUrmi
  • StStMaryAda
  • StMaryGavilan
  • StYaghouofSalamas
 • Saints
 • Mischalleneous
 • News
  • WeeklyNews
  • ParishNews
  • SundayBulletin
  • SundayHomily
  • PopesMessage
 • aboutus
  • Ladies-Group
  • Rosary-Group
  • Sacred-Heart-Group
  • Adolescents-Group
  • Faith-Light-Group
  • contact
 • FirstPage
 

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܵܐ ܘܕܲܐܪܒܥܵܐ ܗ݇ܘ ܕܐܹܠܝܼܵܐ

ܬܸܢܝܵܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܚ: 11‐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ

ܬܸܒ݂ܘ ܘܲܫܠܵܘ ܬܸܢܝܵܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܣܸܦܪܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܕܐܘܿܪܵܝܬܵܐ: ܐܲܚܲܝ̈ ܒܲܪܸܟ݂ܡܵܪܝ܀

ܘܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܠܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܘܝܼ ܗܸܫܝܲܪ ܕܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܡܲܢܫܸܬ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܟ݂. ܐܸܠܵܐ ܢܛܘܿܪ ܦܘܼܩܕܵܢ̈ܘܼܗܝ: ܘܢܵܡܘܿܣܘܼܗ̈ܝ ܕܒܸܦܩܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܐܸܕܝܘܿܡ ܝܵܘܡܵܐ* ܕܠܵܐ ܟܲܕ ܐܵܟ݂ܠܸܬ ܘܣܵܒ݂ܥܸܬ: ܘܒܵܬܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ ܒܵܢܹܝܬ ܘܝܵܬܒ݂ܸܬ: ܘܥܸܪ̈ܒܘܼܟ݂ ܘܬܵܘܪ̈ܘܼܟ݂ ܙܵܝܕܝܼ: ܘܣܹܐܡܵܐ ܘܕܲܗܒ݂ܵܐ ܗܵܘܹܐ ܠܘܼܟ݂ ܪܵܒܵܐ: ܘܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ ܠܘܼܟ݂ ܙܵܝܹܕ: ܘܐܵܣܹܩ ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ ܒܠܸܒܘܼܟ݂: ܘܡܲܢܫܸܬ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܟ݂ ܕܦܘܼܠܛܸܬ ܠܹܗ ܡ݂ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܡ݂ܢ ܒܹܝܬ ܪܹܓܘܼܬܵܐ* ܘܠܘܼܒܠܸܬ ܠܹܗ ܒܒܲܪܝܼܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܘܡܲܙܕܸܥܵܢܵܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܚܘܼܘܵܬܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܘܥܲܩܸܪ̈ܒ݂ܹܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܠܲܝܬ ܡܝܼ̈ܵܐ. ܦܘܼܠܸܛܠܹܗ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܡܝܼ̈ܵܐ ܡ݂ܢ ܟܹܐܦܵܐ ܕܣܲܡܛܵܐ* ܘܡܘܼܟ݂ܠܸܬ ܠܹܗ ܡܲܢܢܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܒܵܘܵܬܘܼܟ݂: ܕܡܲܟܸܦܠܘܼܟ݂ ܘܓ̰ܲܪܸܒܠܘܼܟ݂: ܘܗܵܘܝܵܐ ܛܵܒ݂ܬܵܐ ܐܸܠܘܼܟ݂ ܒܚܲܪܬܵܐ* ܘܒܸܕ ܐܵܡܪܸܬ ܒܠܸܒܘܼܟ݂: ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܒܙܲܪܒ ܕܐܝܼܕܵܬ̈ܝܼ ܩܢܹܐܠܝܼ ܐܵܗܵܐ ܕܵܘܸܠܬܵܐ* ܕܟ݂ܘܿܪ ܠܡܵܪܝܵܐ ܗܵܘܠܹܗ ܕܝܡܹܐܠܹܗ ܠܒܵܒܵܘܵܬ̈ܘܼܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܕܝܘܿܡ ܝܵܘܡܵܐ* ܘܐܸܢ ܡܲܢܫܸܬ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܟ݂: ܘܐܵܙܸܠ݇ܬ ܒܵܬ݇ܪ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ: ܘܦܵܠܚܸܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܘܣܵܓ݂ܕܸܬܠܗ݇ܘܿܢ: ܡܲܚܒܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܘܸܢ ܐܸܕܝܘܼܡ ܝܵܘܡܵܐ: ܕܬܠܵܩܵܐ ܒܸܕ ܬܵܠܩܝܼܬܘܿܢ* ܐܲܝܟ݂ ܛܲܝܸܦܹ̈ܐ ܕܬܘܼܠܸܩܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܡ݂ܢ ܩܵܕ݇ܡܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܕ ܬܵܠܩܝܼܬܘܿܢ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܫܵܡܥܝܼܬܘܿܢ ܒܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܘܟ݂ܘܿܢ܀

ܚܲܒ݂ܪܹܗ

ܐܹܫܲܥܝܵܐ : ܠܓ: 13 ‐ܫܘܼܠܵܡܵܐ

ܫܠܵܘ ܢܒ݂ܝܼܘܼܬܹܗ ܕܐܹܫܲܥܝܵܐ ܐܲܚܲܝ̈ ܒܲܪܸܟ݂ܡܵܪܝ܀

ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܫܡܸܥܡܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܒ݂ܸܕܠܝܼ: ܘܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܝܕܸܥܡܘܿܢ ܓܲܢ݇ܒܵܪܘܼܬܝܼ* ܙܕܝܼܥܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܨܸܗܝܘܿܢ: ܘܪܲܬܪܲܬܵܐ ܢܦܸܠܵܗ̇ ܒܚܲܢܦܹ̈ܐ. ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܥܵܡܹܪ ܥܲܡ ܢܘܼܪܵܐ ܐܵܟ݂ܠܵܢܬܵܐ؟ ܘܡܵܢܝܼ ܒܸܕ ܥܵܡܹܪ ܥܲܡ ܡܲܩܕܵܢܬܵܐ ܐܵܒܵܕܝܼܢܵܝܬܵܐ؟* ܗ̇ܘ ܕܚܵܕܹܪ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵܐ: ܘܗܲܡܙܸܡ ܬܪܘܼܨܘܼܬܵܐ: ܘܣܵܢܹܐ ܦܸܟ̰ܠܵܐ ܘܙܠܘܼܡܝܵܐ: ܢܵܦܹܨ ܐܝܼܕܹܗ ܡ݂ܢ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܪܸܫܘܲܬ: ܕܵܒ݂ܹܩ ܢܵܬܝܵܬܹ̈ܗ ܕܠܵܐ ܫܵܡܹܥ: ܘܥܵܟ̰ܹܡ ܥܲܝ̈ܢܘܼܗܝ ܕܠܵܐ ܚܵܙܹܐ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܐܵܗܵܐ ܒܸܕ ܥܵܡܹܪ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ: ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܫܪܵܝܬܹܗ ܓܵܘ ܩܵܝܵܐ ܓܘܼܪܵܐ: ܠܲܚܡܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܵܐ: ܘܡܝܼܘܼܗܝ ܗܵܙܹܪ ܝܼܢܵܐ* ܠܡܲܠܟܵܐ ܒܫܘܼܦܪܹܗ ܒܸܕ ܚܵܙܝܼ ܥܲܝܢ̈ܘܼܟ݂ ܓܵܘ ܐܲܪ̈ܥܵܬܹܐ ܪܸܚܩܵܐ: ܘܠܸܒܘܼܟ݂ ܒܸܕ ܝܵܠܹܦ ܙܕܘܼܥܬܵܐ* ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܣܵܦܪܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܬܵܩܠܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ ܕܒܘܼܪ̈ܓ̰ܹܐ ܠܛܲܝܸܦܵܐ ܓܘܼܪܵܐ؟* ܠܹܐ ܓܵܫܹܩ ܠܛܲܝܸܦܵܐ ܫܡܵܥܬܹܗ ܥܲܣܩܵܐ ܘܠܸܫܵܢܹܗ ܦܸܠܬܸܟ ܘܠܹܐ ܦܲܪܡܹܐ* ܚܙܝܼ ܠܨܸܗܝܘܿܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܥܹܐܕܵܘ̈ܵܬܲܢ. ܘܥܲܝܢ̈ܘܼܟ݂ ܒܸܕ ܚܵܝܪܝܼ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܒܲܝܬܵܐ ܥܲܬܝܼܪܵܐ: ܘܡܲܫܟܢܵܐ ܕܠܹܐ ܫܵܥܹܫ: ܘܠܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܥܩܝܼܪܹ̈ܐ ܣܸܟܵܟ̈ܘܼܗܝ ܗܲܠ ܥܵܠܲܡ: ܘܟܠܲܝܗܝ ܚܲܒ݂ܠ̈ܘܼܗܝ ܠܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܛܝܼܥܹܐ* ܣܵܒܵܒ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܸܡܵܐ ܘܝܠܹܗ ܚܩܝܼܪܵܐ ܩܵܬܲܢ ܘܗ̇ܘ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܩܵܐ ܕܝܼܲܢ ܕܘܼܟܬܵܐ ܒܵܗܪܵܢܬܵܐ: ܒܲܗܪܵܐ ܘܪܘܝܼܚܘܼܬܵܐ ܕܕܘܼܟܬܵܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܠܹܐ ܗܵܟܡܵܐ ܡܵܪܘܼܬܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܐ: ܘܚܲܝܠܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܘܼܫܟ̰ܚܵܐ ܠܹܐ ܥܵܒ݂ܹܪ ܓܵܘܵܗ̇* ܣܵܒܵܒ ܕܡܵܪܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܕܥܝܼܵܢܵܐ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܠܟܲܢ: ܘܗܲܪ ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܦܵܪܘܿܩܲܢ* ܚܲܒ݂ܠܵܟ݂ܝ̈ ܕܠܹܐ ܗ݇ܘܵܘ ܩܘܼܝܹܐ: ܦܸܫܠܘܿܢ ܫܸܪܝܹܐ: ܐ݇ܣܛܘܼܢܵܟ݂ܝ̈ ܕܠܹܐ ܗ݇ܘܵܘ ܡܘܼܪܡܹܐ ܐܵܬܵܐ: ܦܸܫܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܟܸܦܹܐ: ܗܲܠ ܕܦܘܼܠܸܓ݂݇ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܠܵܒܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܣܲܩܲܬܹ̈ܐ ܣܠܸܒܠܗ݇ܘܿܢ ܣܠܵܒܵܐ* ܘܠܹܐ ܐܵܡܹܪ ܥܵܡܪܵܢܵܐ ܕܡܸܪܥܝܵܐ ܝܘܸܢ: ܛܲܝܸܦܵܐ ܝܵܬܒ݂ܵܢܵܐ ܓܵܘܵܗ̇ ܩܘܼܒܸܠܹܗ ܬܲܢܒܵܐ܀

ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܦܵܘܠܘܼܣ ܫܠܝܼܚܵܐ ܠܟܸܣ ܦܝܼܠܝܼܦܣܵܝܹ̈ܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܝܼ ܒܲܪܸܟ݂ܡܵܪܝ

ܦܝܼܠܝܼܦ܂ ܐ܃ ܟܙ ‐ ܒ܃ ܝܐ

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܹܝܡܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܚܵܫܚܵܐ ܠܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܕܡܫܝܼܚܵܐ܂ ܗ݁ܝܓܵܗ ܐܸܢ ܐܵܬܹܝܢ ܘܚܵܙܹܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܝܲܢ ܫܵܡܥܹܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܪܸܚܩܵܐ، ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܟܸܠܝܹܐ ܩܘܼܝܵܐ ܒܚܲܕ݇ ܪܘܼܚܵܐ ܘܒܚܪܵܐ ܓܵܢܵܐ، ܘܡܥܘܼܕܵܠܹܐ ܒܐܵܓ݂ܘܿܢܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ، ܘܠܵܐ ܒܸܙܕܵܥܵܐ ܒܘܼܬ ܗܸܟ̃ ܡܸܢܕܝܼ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܕܩܵܝܡܝܼ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ܂ ܐܵܗܵܐ ܚܲܕ݇ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܐܸܠܵܝ ܕܒܸܕ ܛܵܠܩܝܼ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܕ ܦܵܪܩܝܼܬܘܿܢ، ܘܐܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝ݇ܠܵܗ݁܂ ܣܵܒܵܒ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ݁ ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܸܠܬܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܕܗܲܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܝܼܘܼܗܝ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܗܵܕܵܐ ܕܓ̰ܲܢܓ̰ܸܪܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܘܼܗܝ܂ ܐܵܕܝܼܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܪ ܗ݁ܘ ܐܵܓ݂ܘܿܢܵܐ ܕܚܙܹܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܼܝܼ، ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝ݇ܬܘܿܢ ܩܵܐ ܕܗܵܠܵܐ ܕܒܝܼܝܼ ܝ݇ܠܹܗ܂ ܒܵܣ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܝܵܗ݇ܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܒܡܫܝܼܚܵܐ، ܘܐܸܢ ܡܠܵܝܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ، ܘܐܸܢ ܐܝܼܬ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ، ܘܐܸܢ ܐܝܼܬ ܪܲܚܪܵܚܬܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ، ܬܲܡܸܡܘܿܢ ܚܲܕܘܼܬܝܼ ܩܵܐ ܕܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܒܚܲܕ݇ ܪܸܥܝܵܢܵܐ، ܘܒܚܲܕ݇ ܚܘܼܒܵܐ، ܘܒܚܕܵܐ ܓܵܢܵܐ ܘܒܚܲܕ݇ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܐ܂ ܠܵܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ ܒܡܲܩܪܵܨܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܒܚܸܩܪܵܐ ܒܲܛܝܼܠܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܒܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܚܲܕ݇ ܠܗ݁ܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܠܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ܂ ܟܠ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܸܢܵܘܟܘܿܢ ܠܵܐ ܓܲܫܹܩ ܠܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܓܵܢܘܼܗܝ ܐܲܚܟ̰ܝܼ، ܐܸܠܵܐ ܐܘܼܦ ܠܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ܂ ܚܵܫܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܗܲܪ ܗ݁ܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܚܫܸܒ݂ܠܹܗ ܐܘܼܦ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܗ݁ܘ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܒܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، ܠܵܐ ܚܫܸܒ݂ܠܹܗ ܕܒܵܪܵܒܵܪܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܚܛܝܼܦܬܵܐ ܚܛܘܼܦܝܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܣܘܼܦܩܵܐܠܹܗ ܓܵܢܘܼܗܝ ܘܫܩܸܠܹܗ ܕܡܘܼܬܵܐ ܕܪܹܓܵܐ، ܘܗܘܹܐܠܹܗ ܒܨܘܼܪܬܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܂ ܘܟܲܕ ܫܩܸܠܹܗ ܐܸܣܟܝܼܡܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ، ܘܡܘܼܟܸܦܵܐܠܹܗ ܓܵܢܘܼܗܝ ܘܫܠܸܡܠܹܗ ܗܲܠ ܡܵܘܬܵܐ، ܡܵܘܬܵܐ ܕܙܩܝܼܦܵܐ܂ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܘܼܪܸܡܠܹܗ ܐܸܠܘܼܗܝ، ܘܝܘܼܗܒ݂ܸܠܹܗ ܐܸܠܘܼܗܝ ܫܸܡܵܐ ܠܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܸܡܵܐ، ܕܒܫܸܡܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܟܠ ܒܸܪܟܵܐ ܟܵܝܦܵܐ ܒܫܡܲܝܵܐ ܘܒܐܲܪܥܵܐ ܘܕܠܐܸܠܬܸܚܬ݇ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ، ܘܟܠ ܠܸܫܵܢܵܐ ܡܵܘܕܹܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ، ܠܚܸܩܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܒܵܐ܂ 

ܚܕ݇ܒ̣ܫܒܐ ܩܕ݇ܡܝܐ ܕܨܠܝܒ̣ܐ      ܘܕܐܪܒܥܐ ܕܐܠܝܐ ܡܲܬܲܝ 4: 12- 5: 16     

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ           

            ܟܲܕ ܫܡܸܥܠܹܗ ܝܑܼܫܘܿܥ ܕܦܸܫܠܹܗ ܣܘܼܦܝܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ، ܫܘܼܢܹܐܠܹܗ ܠܓܠܝܼܠܵܐ. ܘܫܒ̣ܝܼܩܵܐܠܹܗ ܢܵܨܪܲܬ، ܘܐ݇ܬܹܐܠܹܗ ܥܡܸܪܹܗ ܓܵܘ ܟܦܲܪܢܵܚܘܿܡ، ܥܲܠ ܡܲܪܙܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܒܬܚܘܿܡܵܐ ܕܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ ܘܕܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ. ܕܦܵܐܹܫ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܸܫܠܹܗ ܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܒܝܲܕ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܐ݇ܡܸܪܹܗ: ܐܲܪܥܵܐ ܕܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ، ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܡܲܪ̈ܙܵܢܹܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ، ܓܠܝܼܠܵܐ ܕܛܵܝܸܦܹ̈ܐ. ܛܵܝܸܦܵܐ ܕܝ݇ܬܝܼܒ̣ܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘ ܚܸܫܟܵܐ ܒܲܗܪܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܚܙܹܐܠܹܗ. ܘܐܵܢܝܼ ܕܝ݇ܬܝܼܒܹܐ ܝܢܵܐ ܒܐܲܬܪܵܐ ܘܒܛܸ̈ܠܵܠܹܐ ܕܡܵܘܬܐܵ ܒܲܗܪܵܐ ܙܪܸܩܠܹܗ ܥܲܠܵܝ. ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܫܘܼܪܹܐܠܹܗ ܝܑܼܫܘܿܥ ܠܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܘܠܹܐܡܵܪܵܐ: ܬܲܘܸܒܘܼܢ ܣܵܒܵܒ ܩܘܼܪܒܸܢܵܗ̇ ܡܲܠܟܘܼܬܐܵ ܕܫܡܲܝܵܐ. ܘܟܲܕ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܠ ܡܲܪܙܵܐ ܕܝܵܡܵܐ ܕܓܠܝܼܠܵܐ، ܚܙܹܐܠܹܗ ܬܪܹܝ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܐܹ̈، ܫܸܡܥܘܿܢ ܕܦܸܫܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܟܹܐܦܵܐ، ܘܐܲܢܕܪܹܐܘܿܣ ܐܲܚܘܿܢܹܗ، ܒܸܕܪܵܝܵܐ ܓܲܪ̈ܕܵܝ ܓܵܘ ܝܵܡܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܨܲܝܵܕܹ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ. ܘܐ݇ܡܸܪܹܗ ܐܸܠܵܝ ܝܼܫܘܿܥ: ܬܹܐܡܘܼܢ ܒܵܬ݇ܪܝܼ، ܘܒܸܬ ܥܵܒ̣ܕܸܢܵܘ ܟ̣ܘܿܢ ܨܲܝܵܕܹ̈ܐ ܕܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܫܒܸܩܠܘܿܢ ܓܲܪ̈ܕܵܝ ܘܐ݇ܙܸܠܘܿܢ ܒܵܬ݇ܪܹܗ. ܘܟܲܕ ܥܒܸܪܹܗ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ، ܚܙܹܐܠܹܗ ܬܪܹܝ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܐܹ̈ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ، ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܙܲܒ̣ܕܲܝ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܲܚܘܿܢܹܗ ܓܵܘ ܓܵܡܝܼ ܥܲܡ ܙܲܒ̣ܕܲܝ ܒܵܒܵܝ ܬܲܪܘܼܨܹܐ ܓܲܪ̈ܕܵܝ، ܘܩܸܪܝܵܝܠܹܗ ܝܑܼܫܘܿܥ. ܐܵܢܝܼ ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܫܒܸܩܠܘܿܢ ܠܓܵܡܝܼ ܘܠܒܵܒܵܝ ܘܐ݇ܙܸܠܘܿܢ ܒܵܬ݇ܪܹܗ. ܘܒܸܚܕܵܪܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܒܟܠܹܗ ܓܠܝܼܠܵܐ، ܘܡܲܠܘܼܦܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܵܬܵܝ̈، ܘܡܲܟܪܘܼܙܹܐ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܡܲܠܟܘܼܬܐܵ ܘܒܲܣܘܼܡܹܐ ܟܠ ܕܲܪܕ ܘܡܲܪܥܵܐ ܕܓܵܘ ܛܵܝܸܦܵܐ. ܘܦܸܫܠܵܗ̇ ܫܡܝܼܥܬܐܵ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܓܵܘ ܟܠܵܗ̇ ܣܘܼܪܝܼܵܐ. ܘܡܘܼܝܬ݇ܝܼܠܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܟܠܵܝ ܐܵܢܝܼ ܕܪܵܒܵܐ ܚܸܪܒܵܐ ܓ̰ܲܢܓ̰ܘܼܪܹܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܡܲܪ̈ܥܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܕܡܘܼܠܝܸܨܹܐ ܗ݇ܘܵܘ ܒܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܹ̈ܐ ܘܕܲܝܘܹ̈ܐ، ܘܒܲܪ ܐܸܓܵܪܹ̈ܐ، ܘܫܦ̈ܝܼܠܹܐ، ܘܒܘܼܣܡܵܝܠܹܗ. ܘܐ݇ܙܸܠܘܿܢ ܒܵܬ݇ܪܹܗ ܪܵܒܵܐ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܠܵܐ ܘܡ̣ܢ ܥܸܣܪܲܬ ܡܕܝܼܢܵܬܐܹ̈ ܘܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܡ̣ܢ ܝܑܼܗܘܼܕ ܘܡ̣ܢ ܡܲܪܙܵܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐܠܹܗ ܝܑܼܫܘܿܥ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ، ܐ݇ܣܸܩܠܹܗ ܠܛܘܼܪܵܐ. ܘܟܲܕ ܝ݇ܬܸܒ̣ܠܹܗ، ܩܘܼܪܒܸܢܘܿܢ ܠܟܸܣܠܹܗ ܬܲܠܡ̈ܝܼܕܘܼܗܝ. ܘܦܬܸܚܠܹܗ ܦܘܼܡܹܗ، ܘܡܘܼܠܦܵܝܠܹܗ ܘܐ݇ܡܸܪܹܗ: ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܠܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܒܪܘܼܚܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܕܝܼܵܝ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܕܫܡܲܝܵܐ. ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܠܥܵܒ̣ܕܵܢܹ̈ܐ ܕܬܵܙܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܝܼ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܝܘܼܗܒܹܐ ܠܸܒܵܐ. ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܠܡܲܟܝܼܟܹ̈ܐ، ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܝܼ ܒܸܬ ܝܵܪܬܝܼ ܠܐܲܪܥܵܐ. ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܟܵܦܢܝܼ ܘܨܵܗܝܼ ܠܟܹܐܢܘܼܬܐܵ، ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܝܼ ܒܸܬ ܣܵܒ̣ܥܝܼ. ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܠܡܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ، ܣܵܒܵܒ ܥܲܠܵܝ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ. ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܕܸܟ̣ܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܠܸܒܵܝ، ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܝܼ ܒܸܬ ܚܵܙܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܠܥܵܒ̣ܕܵܢܹ̈ܐ ܕܫܠܵܡܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪܝܹܐ. ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܦܸܫܠܘܿܢ ܟܘܼܡܪܹܐ ܒܘܼܬ ܟܹܐܢܘܼܬܐܵ، ܣܵܒܵܒ ܕܝܼܵܝ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܕܫܡܲܝܵܐ. ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܐܸܠܵܘܟ̣ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܵܝܡܝܼ ܠܵܘܟ̣ܘܿܢ ܘܟܵܡܪܝܼܠܵܘܟ̣ܘܿܢ، ܘܐܵܡܪܝܼ ܥܲܠܵܘܟ̣ܘܿܢ ܟܠ ܗܹܡܸܙܡܲܢ ܒܝܼܫܬܐܵ ܒܘܼܬ ܕܝܼܝܼ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬܐܵ. ܗ̇ܝܓܵܗ̇ ܚܕܝܼܡܘܼܢ ܘܦܨܘܿܚܘܼܢ، ܣܵܒܵܒ ܦܘܼܪܥܵܢܵܘܟ̣ܘܿܢ ܙܸܕܠܹܗ ܒܫܡܲܝܵܐ. ܣܵܒܵܒ ܗܵܕܟ̣ܵܐ ܟܘܼܡܸܪܘܿܢ ܠܢܒ̣ܝܼܹ̈ܐ ܕܩܵܕ݇ܡ ܡܸܢܵܘܟ̣ܘܿܢ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܬܘܿܢ ܡܸܠܚܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܡܸܠܚܵܐ ܦܵܝܟܵܐ، ܒܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܡܠܸܚܬܐܵ؟ ܠܡܸܢܕܝܼ ܠܹܐ ܚܵܫܚܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܪܘܼܦܝܼܬܐܵ ܠܒܲܕܲܪ ܘܕܘܼܫܕܸܫܬܐܵ ܒܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܬܘܿܢ ܒܲܗܪܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ. ܠܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܛܘܼܫܝܼܬܐܵ ܡܕܝܼܢ݇ܬܐܵ ܕܒܢܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ. ܘܠܹܐ ܡܲܠܗܝܼ ܫܪܵܓ̣ܵܐ ܘܡܲܬܒ̣ܝܼܠܵܗ̇ ܬܚܘܿܬ ܣܲܐܬܐܵ، ܐܸܠܵܐ ܥܲܠ ܡܢܵܪܬܐܵ، ܕܒܲܗܪܸܢܵܐ ܠܟܠ ܐܵܢܝܼ ܕܓܵܘ ܒܲܝܬܐܵ ܝܢܵܐ. ܗܵܕܟ̣ܵܐ ܒܲܗܪܸܢ ܒܲܗܪܵܘܟ̣ܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܕܚܵܙܝܼ ܦܘܼܠܚܵܢܵܘ̈ܟ̣ܘܿܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܫܵܒܚܝܼ ܠܒܵܒܵܘܟ̣ܘܿܢ ܕܒܫܡܲܝܵܐ . ܀