imageImage

Image

Image

 • Calendar
 • Archive
 • Books
 • Multimedia
  • movie
  • movie
  • movie
 • Churches
  • SacredHeartofSalamas
  • StEphrimofZumallan
  • StGivargisofGolpashin
  • StKhannaofJamalAbad
  • StMaryofMavana
  • StMaryofSangar
  • StMaryofUrmi
  • StStMaryAda
  • StMaryGavilan
  • StYaghouofSalamas
 • Saints
 • Mischalleneous
 • News
  • WeeklyNews
  • ParishNews
  • SundayBulletin
  • SundayHomily
  • PopesMessage
 • aboutus
  • Ladies-Group
  • Rosary-Group
  • Sacred-Heart-Group
  • Adolescents-Group
  • Faith-Light-Group
  • contact
 • FirstPage
 

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܵܐ ܘܕܲܐܪܒܥܵܐ ܗ݇ܘ ܕܐܹܠܝܼܵܐ

ܬܸܢܝܵܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ  ܚ:ܝܐ‐ܟ

11 ܐܸܙܕܲܗ݇ܪ ܠܵܟ݂ ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܛܥܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂܃ ܐܸܠܵܐ ܛܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘܗ̈ܝ܃ ܘܕ݂ܝܼܢܵܘܗ̈ܝ܃ ܘܢܵܡܘܿܣܵܘܗ̈ܝ ܕܲܡܦܲܩܸܕ݂ ܐ݇ܢܵܐ ܠܵܟ݂ ܝܵܘܡܵܢܵܐ܂ 12 ܕܠܵܐ ܟܲܕ݂ ܬܹܐܟ̣ܘܿܠ ܘܬܸܣܒܲܥ܃ ܘܒ݂ܵܬܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ ܬܸܒ݂ܢܸܐ ܘܬܸܬܸ݁ܒ݂܂ 13 ܘܥܵ̈ܢܵܟ݂ ܘܬ݂ܵܘܪ̈ܲܝܟ ܢܸܣܓ݁ܘܿܢ܃ ܘܣܹܐܡܵܐ ܘܕܲܗܒ݂ܵܐ ܢܸܣܓܸ݁ܐ ܠܵܟ݂܃ ܘܟ̣ܠ ܕܐܝܼܬ݂ ܠܵܟ݂ ܢܸܣܓܸ݁ܐ܂ 14 ܢܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܠܸܒܵܟ݂܃ ܘܬܸܛܥܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂܃ ܕܐܲܦ̣ܩܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ݂ ܥܲܒ݂ܕܘܼܬ݂ܵܐ܂ 15 ܘܕܲܒ݁ܪܵܟ݂ ܒܡܲܕ݂ܒ݁ܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܕܚܝܼܠܵܐ܃ ܐܲܬܲܪ ܕܲܚ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܚܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܘܲܥܩܲܪ̈ܒܹܐ܃ ܘܒܹܝܬ݂ ܨܲܗܘܵܢܹ̈ܐ܂ ܐܲܬܲܪ ܕܠܲܝܬ݁ ܡܲܝ̈ܵܐ܃ ܐܲܦܸܩ ܠܵܟ݂ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܵܐ ܕܛܲܪܵܢܵܐ܂ 16 ܘܐܵܘܟ݁ܠܵܟ݂ ܡܲܢܢܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒ݁ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܝܲܕ݂ܥ̣ܘܼܗܝ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ܟ܃ ܕܲܢܡܲܟ݁ܟ̣ܵܟ݂ ܘܲܢܢܲܣܹܝܟ܃ ܘܢܲܛܐܸܒ ܠܵܟ݂ ܒܚܲܪܬ݂ܵܐ܂ 17 ܘܬܹܐܡܲܪ ܒܠܸܒܵܟ݂ ܕܲܒ݂ܚܲܝܠܲܝܢ ܘܲܒ݂ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ ܩܢܹܝܬ݂ ܠܝܼ ܗܵܠܹܝܢ ܢܸܟ̣ܣܹ̈ܐ܂ 18 ܐܸܬ݁ܕܲܟ̣݇ܪ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܕܗ݀ܘܝܘܼ ܝܲܗ݂݇ܒ݂ ܠܵܟ݂ ܚܲܝܠܵܐ ܕܬܸܩܢܸܐ ܢܸܟ̣ܣܹ̈ܐ܃ ܕܲܢܩܝܼܡ ܩܝܵܡܹܗ ܕܝܼܡ̣ܵܐ ܠܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ܟ܃ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ܂ 19 ܘܐܸܢ ܬܸܛܥܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂܃ ܘܬܹܐܙܲܠ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ܃ ܘܬܸܦܠܘܿܚ ܐܸܢܘܿܢ܃ ܘܬܸܣܓ݁ܘܿܕ݂ ܠܗܘܿܢ܃ ܣܲܗܕܹܬ݂ ܒܟ̣ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ܃ ܕܡܹܐܒܲܕ݂ ܐܵܒ݂ܕܝܼܢ ܐ݇ܢܬ݁ܘܿܢ܂ 20 ܐܲܝܟ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܵܘܒܸ݁ܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ܘܿܢ܃ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܒ݂ܕܝܼܢ ܐ݇ܢܬ݁ܘܿܢ܃ ܐܸܢ ܠܵܐ ܫܵܡܥܝܼܢ ܐ݇ܢܬ݁ܘܿܢ ܒܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ̣ܘܿܢ܂

ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܠܓ:ܝܓ‐ܟܕ

13 ܫܡܲܥܘ ܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܡܸܕܸܡ ܕܥܸܒ݂ܕܹܬ݂܂ ܘܕܲܥܘ ܩܲܪ̈ܝܼܒܹܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܘܼܬ݂ܝ܂ 14 ܐܸܬ݂ܪ̱ܗܸܒ݂ܘ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܨܸܗܝܘܿܢ܂ ܘܲܪܬܹܝܬ݂ܵܐ ܢܦܲܠ݂ ܒܚܲܢܦܹ̈ܐ܂ ܡܲܢ݂ܘܼ ܢܸܥܡܲܪ ܠܲܢ ܥܲܡ ܢܘܼܪܵܐ ܐܵܟܹ݁ܠܬ݂ܵܐ܂ ܘܡܲܢ݂ܘܼ ܢܸܥܡܲܪ ܠܲܢ ܥܲܡ ܡܵܘܩܕܲܬ݂ ܥܵܠܡܹ̈ܐ܂ 15 ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ܃ ܘܲܡܡܲܠܸܠ ܬܪܝܼܨܘܼܬ݂ܵܐ܃̇ܘܣܵܢܹܐ ܢܸܟ̣ܠܵܐ ܘܲܛܠܘܼܡܝܵܐ܃ ܘܢܵܦܹܨ ܐܝܼܕܹܗ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܣܲܒ݂ ܫܘܼܚܕܵܐ܃ ܘܲܡܣܲܟܲܪ ܐܸܕ݂ܢܵܘܗ̈ܝ ܕܠܵܐ ܢܸܫܡܲܥ܃ ܘܲܡܥܲܡܸܨ ܥܲܝܢܵܘܗ̈ܝ ܕܠܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܒܝܼܫܬܵܐ܂ 16 ܗܵܢܵܐ ܒܲܡܪܵܘܡܵܐ ܢܸܥܡܲܪ܂ ܘܲܒ݂ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܲܫܩܝܼܦܵܐ ܡܲܫ̱ܪܝܹܗ܂ ܠܲܚܡܹܗ ܝܼܗܝܼܒ݂܃ ܘܡܵܘܗ̈ܝ ܡܗܲܝܡܢܝܼܢ܂ 17 ܠܡܲܠܟܵܐ ܒܫܘܼܦܪܹܗ ܢܸܚ̈ܙܝܵܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ܃ ܒܐܲܪ̈ܥܵܬ݂ܵܐ ܪ̈ܲܚܝܼܩܵܬ݂ܵܐ܂ ܘܠܸܒܵܟ݂ ܢܸܬ݂ܝܲܠܲܦ ܕܸܚ̱ܠܬ݂ܵܐ܂ 18 ܐܲܝܟܵܐ ܗ݂݇ܘ ܣܵܦܪܵܐ܂ ܐܲܝܟܵܐ ܗ݂݇ܘ ܬܵܩܘܿܠܵܐ܂ ܐܲܝܟܵܘ ܕܡܵܢܹܐ ܡܲܓ݂ܕܝܹ̈ܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ܂ 19 ܠܵܐ ܢܚܘܼܪ ܠܥܲܡܵܐ ܕܲܥܛܸܠ ܫܸܡܥܹܗ܃ ܘܲܠܥܸܓ݂ ܠܸܫܵܢܹܗ܃ ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܟܲܠ܂ 20 ܚܙܝܼ ܠܨܸܗܝܘܿܢ ܩܪܝܼܬ݂ܵܐ ܕܥܲܕ݂ܥܹܕܲܝܢ̈܂ ܘܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܢܚܘܼܪ̈ܵܢ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܕܲܝܪܵܐ ܥܲܬ݁ܝܼܪܬܵܐ܂ ܡܲܫܟ݁ܢܵܐ ܕܠܵܐ ܙܵܐܲܥ܃ ܘܠܵܐ ܡܸܬ݂ܥܲܩܪ̈ܵܢ ܣܸܟܵܘܗ̈ܝ ܠܥܵܠܡܝܼܢ܃ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܛܘܼܢܒܵܘܗ̈ܝ ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܦܲܣܩܝܼܢ܂ 21 ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܡܵܐ ܗ݂݇ܘ ܠܲܢ ܡܫܲܒ݁ܚܵܐ܂ ܘܗ݀ܘ ܢܸܗܘܸܐ ܠܲܢ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐ܃ ܘܢܲܗܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ ܘܲܪܘܲܚܬ݂ܵܐ ܕܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ܂ ܕܠܵܐ ܬܲܡܠܸܟ݂ ܡܵܪܘܼܬ݂ܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܐ܂ ܘܥܲܫܝܼܢܵܐ ܕܢܸܫܬ݁ܟܲܚ܃ ܠܵܐ ܢܸܥܒܲܪ ܒܵܗ݁܂ 22 ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ݂݇ܘ ܕܲܝܵܢܵܐ܂ ܘܡܵܪܝܵܐ ܗ݂݇ܘ ܡܒܲܕܩܵܢܵܐ܂ ܘܡܵܪܝܵܐ ܗ݂݇ܘ ܡܲܠܟܲܢ܃ ܘܗ݀ܘܝܘܼ ܦܵܪܘܿܩܲܢ܂ 23 ܐܸܫܬ݁ܪܝܼܘ ܚܲܒ݂ܠܲܝܟ݁ܝ̈ ܕܠܵܐ ܐܸܫܬܲܪܲܪܘ܂ ܘܐܸܬ݂ܪ̱ܟܸܢܘ ܥܲܡܘܼܕܲܝܟ݁ܝ̈ ܕܠܵܐ ܦ̣ܫܲܛܘ ܐܵܬܵ݀ܐ܃ ܥܕܲܡܵܐ ܕܦܲܠܸܓ݂ܘ ܒܸܙܬ݂ܵܐ܂ ܘܣܘܿܓ݂ܵܐܐ ܕܲܚܓ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܫ̣ܒ݂ܵܘ ܫܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ܂ 24 ܘܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܥܵܡܘܿܪܵܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܗ ܐ݇ܢܵܐ܂ ܥܲܡܵܐ ܕܝܵܬܹ݁ܒ݂ ܒܵܗ݁܃ ܩܲܒܸ݁ܠ݂ ܚܛܵܗܵܐ܂

 

ܦܝܼܠܝܼܦܸܣܵܝܹ̈ܐ ܐ:ܟܙ‐ܒ:ܝܐ

27 ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܝܵܐܹܐ ܠܲܣܒܲܪܬܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܗ݀ܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܡܸܬ݁ܕܲܒ݁ܪܝܼܢ܂ ܕܐܸܢ ܐܹܬܸܐ ܐܸܚܙܹܝܟ̣ܘܿܢ ܘܐܸܢ ܦܲܪܝܼܩ ܐ݇ܢܵܐ܂ ܐܸܫܡܲܥ ܥܠܲܝܟ݁ܘܿܢ ܕܩܵܝܡܝܼܢ ܐ݇ܢܬ݁ܘܿܢ ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܪܘܼܚ܂ ܘܒܲܚܕ݂ܵܐ ܢܦܸܫ ܘܡܸܬ݂ܢܲܨܚܝܼܢ ܐ݇ܢܬ݁ܘܿܢ ܐܲܟܲܚ݇ܕ݂ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ܂ 28 ܘܲܒ݂ܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܙܝܼܥܝܼܢ ܐ݇ܢܬ݁ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܗܵܢܘܿܢ ܕܩܵܝܡܝܼܢ ܠܩܘܼܒ݂ܠܲܢ܂ ܠܬܲܚܘܝܼܬ݂ܵܐ ܕܐܲܒ݂ܕܵܢܗܘܿܢ ܘܲܠܝܲܚܹ̈ܐ ܕܝܼܠܟ̣ܘܿܢ܂ ܘܗܵܕܹܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̣݇ܘ ܐܸܬ݂ܝܲܗ݇ܒܲܬ݀ ܠܟ̣ܘܿܢ܂ 29  ܕܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܡܗܲܝܡܵܢܘܼ ܬܗܲܝܡܢܘܼܢ ܒܹܗ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ܂ ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܕܥܲܠ ܐܲܦܵܘܗ̈ܝ ܬܸܚܫܘܼܢ܂ 30  ܘܲܬ݂ܣܲܝܒ݁ܪܘܼܢ ܐܵܓ̣ܘܿܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܗܵܘ ܕܲܚ̣ܙܲܝܬ݁ܘܿܢ ܒܝܼ ܘܗܵܫܵܐ ܫܵܡܥܝܼܢ ܐ݇ܢܬ݁ܘܿܢ ܥܠܲܝ܂

1 ܐܸܢ ܐܝܼܬ݂ ܠܟ̣ܘܿܢ ܗܵܟܹܝܠ ܒܘܼܝܵܐܵܐ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ܂ ܘܐܸܢ ܡܲܡܠܸܐ ܒܠܸܒܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ܂ ܘܐܸܢ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ܂ ܘܐܸܢ ܪܘܼܚܵܦܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ܂ 2 ܫܲܠܸܡܘ ܚܲܕ݂ܘܲܬ݂ܝ܂ ܕܚܲܕ݂ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܘܚܲܕ݂ ܚܘܼܒܵܐ܂ ܘܲܚܕ݂ܵܐ ܢܦܸܫ ܘܲܚܕ݂ܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬ݂ܵܐ܂ 3 ܘܡܸܕܸܡ ܒܚܸܪܝܵܢܵܐ ܐܵܘ ܒܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܣܪܝܼܩܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒ݁ܕ݂ܘܼܢ܂ ܐܸܠܵܐ ܒܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܘܼܬ݂ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܟܠܢܵܫ ܠܚܲܒ݂ܪܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܡܝܲܬܲܪ ܡܸܢܹܗ ܢܸܚܫܘܿܒ݂܂ 4 ܘܠܵܐ ܐ݇ܢܵܫ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ ܢܹܐܨܲܦ܂ ܐܸܠܵܐ ܟܠ ܐ݇ܢܵܫ ܐܵܦ ܕܚܲܒ݂ܪܹܗ܂ 5 ܘܗܵܕܹܐ ܐܸܬ݂ܪܲܥܵܘ ܒܢܲܦ̮ܫܟ̣ܘܿܢ ܗܵܝ ܕܐܵܦ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ܂ 6 ܗܵܘ ܕܟܲܕ݂ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܒܲܕ݂ܡܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܂ ܠܵܐ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܚܛܘܼܦܝܵܐ ܚܲܫ̣ܒܵܗ݁ ܠܗܵܕܹܐ ܕܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܦܸܚܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܂ 7 ܐܸܠܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܣܲܪܸܩ܂ ܘܲܕ݂ܡܘܼܬ݂ܵܐ ܕܥܲܒ݂ܕܵܐ ܢ݂ܣܲܒ݂܂ ܘܲܗܘܵ݀ܐ ܒܲܕ݂ܡܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܂ ܘܒܸܐܣܟܹ݁ܡܵܐ ܐܸܫܬ݁ܟܲܚ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ܂ 8 ܘܡܲܟܸ݁ܟ݂ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܐܸܫܬ݁ܡܲܥ ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ܂ ܡܵܘܬܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܙܩܝܼܦܵܐ܂ 9 ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܣܓ݁ܝܼ ܪܲܡ̱ܪܡܹܗ܂ ܘܝܲܗ̣݇ܒ݂ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܕܲܡܝܲܬܲܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܡܵܗܝܼ̈ܢ܂ 10 ܕܒܲܫܡܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܟܠ ܒܪܘܿܟ ܬܸܟ݁ܘܿܦ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܘܒܲܐܪܥܵܐ ܘܕܲܠܬܲܚܬ݁ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ܂ 11 ܘܟ̣ܠ ܠܸܫܵܢ ܢܵܘܕܸܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ̣݇ܘ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ܂ ܠܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ܂

ܡܲܬܲܝ ܕ:ܝܒ‐ܗ:ܝܘ

12 ܟܲܕ݂ ܫ̣ܡܲܥ ܕܹܝܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܸܫܬܠܸܡ܂ ܫܲܢ݂ܝܼ ܠܹܗ ܠܲܓ݂ܠܝܼܠܵܐ܂ 13 ܘܫܲܒ݂ܩܵܗ݁ ܠܢܵܨܪܲܬ݂܂ ܘܐܸܬ݂ܵܐ ܥܡܲܪ ܒܲܟ̣ܦܲܪ ܢܵܚܘܿܡ܂ ܥܲܠ ܝܕ ܝܲܡܵܐ ܒܲܬ݂ܚܘܼܡܵܐ ܕܲܙܒ݂ܘܿܠܘܿܢ ܘܲܕ݂ܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ܂ 14 ܕܢܸܬ݂ܡܲܠܸܐ ܡܸܕܸܡ ܕܐܸܬ݂ܐ̱ܡܲܪ ܒܝܲܕ݂ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ ܕܐܸܡܲܪ܃ ܝܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܙܒ݂ܘܿܠܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ܂ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܥܸܒ݂ܪ̈ܵܘܗܝ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ ܓܠܝܼܠܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ܂ 16 ܥܲܡܵܐ ܕܝܵܬܹ݁ܒ݂ ܒܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚ̣ܙܵܐ܂ ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܝܵܬ݂ܒ݁ܝܼܢ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܘܲܒ݂ܛܸ̈ܠܵܠܹܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܢܲܚ̣ ܠܗܘܿܢ܂ 17 ܡ̣ܢ ܗܵܕܹܝܢ ܫܲܪܝܼ ܝܑܼܫܘܿܥ ܠܡܲܟ̣ܪܵܙܘܼ ܘܲܠܡܹܐܡܲܪ܃ ܬܘܼܒ݂ܘ ܩܸܪܒܲܬ݀ ܠܵܗ݁ ܓܹܝܪ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ܂ 18 ܘܟܲܕ݂ ܡܗܲܠܸܟ݂ ܥܲܠ ܝܕ ܝܲܡܵܐ ܕܲܓ݂ܠܝܼܠܵܐ܂ ܚ̣ܙܵܐ ܬܪܹܝܢ ܐܲܚܝܼ̈ܢ܂ ܫܸܡܥܘܿܢ ܕܐܸܬ݂ܩ݇ܪܝܼ ܟܹܐܦܵܐ ܘܐܲܢܕܪܹܐܘܿܣ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܪܵܡܹܝܢ ܡܨ̈ܝܼܕ݂ܵܬ݂ܵܐ ܒܝܲܡܵܐ܂ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗ݇ܘ̣ܵܘ ܓܹܝܪ ܨܲܝܵܕܹ̈ܐ܂ 19 ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܑܼܫܘܿܥ܃ ܬܵܘ ܒܵܬܲܪܝ܂ ܘܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ܟ̣ܘܿܢ ܕܬܸܗܘܘܿܢ ܨܲܝܵܕܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܂ 20 ܗܸܢ݂ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܡܸܚܕ݂ܵܐ ܫ̣ܒܲܩܘ ܡܨܝܼܕ݂ܵܬ݂ܗ̈ܘܿܢ܂ ܘܐܸܙܲܠ݂ܘ ܒܵܬ݂ܪܹܗ܂ 21 ܘܟܲܕ݂ ܥ̣ܒܲܪ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ܂ ܚ̣ܙܵܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐܲܚܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ܂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܲܪ ܙܲܒ݂ܕܲܝ ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܲܚܘܼܗܝ ܒܐܸܠܦܵܐ ܕܥܲܡ ܙܲܒ݂ܕܲܝ ܐܲܒ݂ܘܼܗܘܿܢ܂ ܡܲܬ݂ܩ݇ܢܝܼܢ ܡܨܝܼܕ݂ܵܬ݂ܗ̈ܘܿܢ܂ ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܝܑܼܫܘܿܥ܂ 22 ܗܸܢ݂ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܡܸܚܕ݂ܵܐ ܫܒܲܩ̣ܘ ܠܐܸܠܦܵܐ ܘܠܲܐܒ݂ܘܼܗܘܿܢ܂ ܘܐܸܙܲܠ݂ܘ ܒܵܬ݂ܪܹܗ܂ 23 ܘܡܸܬ݂ܟ݁ܪܸܟ݂ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܝܑܼܫܘܿܥ ܒܟ̣ܠܹܗ ܓܠܝܼܠܵܐ܂ ܘܡܲܠܸܦ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܒܲܟ̣ܢܘܼܫܵܬ݂ܗ̈ܘܿܢ ܘܡܲܟ̣ܪܸܙ ܣܒܲܪܬ݂ܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ܂ ܘܡܲܐܣܸܐ ܟܠ ܟܹܐܒ݂ ܘܟ̣ܘܼܪܗܵܢ ܒܥܲܡܵܐ܂ 24 ܘܐܸܫܬ݁ܡܲܥ ܛܸܒܹ݁ܗ ܒܟ̣ܠܵܗ݁ ܣܘܼܪܝܼܵܐ܂ ܘܩܲܪܸܒ݂ܘ ܠܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒ݂ܝܼܫ ܒܝܼܫ ܥܒ݂ܝܼܕ݂ܝܼܢ ܒܟ̣ܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܡܫܲܚܠ̱ܦܹ̈ܐ܂ ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܠܝܼܨܝܼܢ ܒܬܲܫܢܝܼܩܹ̈ܐ ܘܕܲܝܘܵܢܹ̈ܐ܂ ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܐܸܓܵܪܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܪ̈ܲܝܵܐ܂ ܘܐܲܣܝܼ ܐܸܢܘܿܢ܂ 25 ܘܐܸܙܲܠ݂ܘ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܠܝܼܠܵܐ ܘܡ̣ܢ ܥܸܣܪܲܬ݂ ܡ̈ܕ݂ܝܼܢܵܬ݂ܵܐ ܘܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܡ̣ܢ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ ܘܡ̣ܢ ܥܸܒ݂ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ܂

1 ܟܲܕ݂ ܚ̣ܙܵܐ ܕܹܝܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܣ̣ܠܸܩ܂ ܠܛܘܼܪܵܐ ܘܟܲܕ݂ ܝܑܼܬܸܒ݂܂ ܩ̣ܪܸܒ݂ܘ ܠܘܵܬܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕ݂ܵܘܗ̈ܝ܂ 2 ܘܲܦ̣ܬܲܚ ܦܘܼܡܹܗ܂ ܘܡܲܠܸܦ ܗ݇ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܘܐܵܡܲܪ܃ ܓ ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܡܸܣܟܹ݁ܢܹ̈ܐ ܒܪܘܼܚ܂ ܕܕ݂ܝܼܠܗܘܿܢ ܗ݇ܝ݂ ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ܂ 4 ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܐܲܒ݂̈ܝܼܠܹܐ܂ ܕܗܸܢ݂ܘܿܢ ܢܸܬ݂ܒܲܝܐܘܼܢ܂ 5 ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܡܲܟ݁ܝܼܟܹ̈ܐ܂ ܕܗܸܢ݂ܘܿܢ ܢܹܐܪܬ݁ܘܼܢ ܐܲܪܥܵܐ܂ 6 ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܟܲܦܢܝܼܢ ܘܲܨܗܹܝܢ ܠܟܹܐܢܘܼܬ݂ܵܐ܂ ܕܗܸܢ݂ܘܿܢ ܢܸܣ݇ܒ݁ܥܘܼܢ܂ 7 ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܲܡܪ̈ܲܚܡܵܢܹܐ܂ ܕܲܥܠܲܝܗܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ܂ 8 ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܕ݂ܟܹܝܢ ܒܠܸܒ݁ܗܘܿܢ܂ ܕܗܸܢ݂ܘܿܢ ܢܸܚܙܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ܂ 9 ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܠܥܵܒ݂ܕܲܝ̈ ܫܠܵܡܵܐ܂ ܕܲܒ݂ܢܵܘܗ̈ܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܬ݂ܩ݇ܪܘܿܢ܂ 10 ܛܘܼܒܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܬ݂ܪ̱ܕܸܦܘ ܡܸܛܠ ܟܹܐܢܘܼܬ݂ܵܐ܂ ܕܕ݂ܝܼܠܗܘܿܢ ܗ݇ܝ݂ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ܂ 11 ܛܘܼܒܲܝܟ݁ܘܿܢ ܐܸܡܲܬ݂ܝ ܕܲܡܚܲܣܕ݂ܝܼܢ ܠܟ̣ܘܿܢ ܘܪܵܕ݂ܦܝܼܢ ܠܟ̣ܘܿܢ܂ ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܥܠܲܝܟ݁ܘܿܢ ܟܠ ܡܸܠܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܡܸܛܠܵܬ݂ܝ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬ݂ܵܐ܂ 12 ܗܵܝܕܹܝܢ ܚܕ݂ܵܘ ܘܲܪܘܲܙܘ܂ ܕܐܲܓ݂ܪ̱ܟ̣ܘܿܢ ܣܓ݂ܝܼ ܒܲܫܡܲܝܵܐ܂ ܗܵܟܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܪܕܲܦ݂ܘ ܠܲܢܒ݂ܝܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ݁ܘܿܢ܂ 13 ܐܲܢ݇ܬ݁ܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܸܠܚܵܗ݁ ܕܐܲܪܥܵܐ܂ ܐܸܢܗ݀ܘ ܕܹܝܢ ܕܡܸܠܚܵܐ ܬܸܦ̮ܟܲܗ܂ ܒܡܵܢܵܐ ܬܸܬ݂ܡ̱ܠܲܚ܂ ܠܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܐܵܙܵܠ݇ܐ܂ ܐܸܠܵܐ ܕܬܸܫܬ݁ܕܸܐ ܠܒܲܪ ܘܬܸܬ݁ܕܝܼܫ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܵܐ܂ 14 ܐܲܢ݇ܬ݁ܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܢܘܼܗܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ܂ ܠܵܐ ܡܸܫܟ݁ܚܵܐ ܕܬܸܛܫܸܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܒܲܢܝܵܐ܂ 15 ܘܠܵܐ ܡܲܢܗ̱ܪܝܼܢ ܫܪܵܓ݂ܵܐ ܘܣܵܝܡܝܼܢ ܠܹܗ ܬܚܹܝܬ݂ ܣܲܐܬ݂ܵܐ܂ ܐܸܠܵܐ ܥܲܠ ܡܢܵܪܬܵܐ܂ ܘܡܲܢܗܲܪ ܠܟ̣ܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒ݂ܒܲܝܬܵܐ ܐܸܢܘܿܢ܂ 16 ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܢܗܲܪ ܢܘܼܗ̱ܪܟ̣ܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܂ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܥܒ݂ܵܕܲܝܟ̈ܘܿܢ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܲܢܫܲܒ݁ܚܘܼܢ ܠܐܲܒ݂ܘܼܟ̣ܘܿܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ܂